Αγγλικά/Μάθημα ΙΙΙα

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Τα ανώμαλα ρήματα[επεξεργασία]

INFINITIVE PAST PAST PARTICIPLE ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
be was/were been είμαι
become became become γίνομαι
begin began begun ξεκινώ
bite bit bitten δαγκώνω
blow blew blown φυσώ
break broke broken σπάω
bring brought brought φέρνω
build built built κτίζω
burn burnt(burned) burnt(burned) καίω
burst burst burst ξεσπώ
buy bought bought αγοράζω
can could (been able to) μπορώ
catch caught caught πιάνω
choose chose chosen διαλέγω
come came come έρχομαι
cost cost cost κοστίζω
cut cut cut κόβω
deal dealt dealt χειρίζομαι
dig dug dug σκάβω
do did done κάνω
dream dreamt(dreamed) dreamt(dreamed) ονειρεύομαι
drink drank drank πίνω
drive drove driven οδηγώ
eat ate eaten τρώω
fall fell fallen πέφτω
feed fed fed ταίζω
feel felt felt νιώθω
fight fought fought παλεύω
find found found βρίσκω
fly flew flown πετάω
forget forgot forgotten ξεχνώ
forgive forgave forgiven συγχωρώ
get got got φέρνω,πιάνω,βάζω,παίρνω,κλπ.
give gave given δίνω
go went gone πηγαίνω
have had had έχω
hear heard heard ακούω
hide hid hidden κρύβω
hit hit hit χτυπώ
hold held held διεξάγω,κρατώ
hurt hurt hurt πληγώνω,πονάω
keep kept kept συνεχίζω
know knew known ξέρω
lay laid laid βάζω,τοποθετώ,γεννώ αυγά
learn learnt(learned) learnt(learned) μαθαίνω
leave left left αφήνω
lend lent lent δανείζω
let let let αφήνω
lie lay lain απλώνομαι,ξαπλώνω
light lit lit φωτίζω
lose lost lost χάνω
make made made κάνω
meet met met γνωρίζω
pay paid paid πληρώνω
put put put βάζω
read read read διαβάζω
ride rode ridden καβαλάω
ring rang rung κουδουνίζω
rise rose risen ανατέλλω,σηκώνομαι,ανεβαίνω,κτλ.
run ran run τρέχω
say said said λέω
see saw seen βλέπω
seek sought sought ψάχνω
sell sold sold πουλάω
send sent sent στέλνω
set set set τοποθετώ
shake shook shaken (ανα)κινώ
shoot shot shot πυροβολώ
show showed shown δείχνω,παρουσιάζω
shut shut shut κλείνω
sing sang sung τραγουδώ
sit sat sat κάθομαι
sleep slept slept κοιμάμαι
speak spoke spoken μιλάω
spend spent spent ξοδεύω
stand stood stood στέκομαι
steal stole stolen κλέβω
swim swam swum κολυμπώ
take took taken παίρνω
teach taught taught διδάσω,μαθαίνω
tell told told λέω
think thought thought νομίζω,σκέφτομαι
throw threw thrown πετώ,ρίχνω
understand understood understood καταλαβαίνω
wake woke woken ξυπνώ
wear wore worn φορώ
weave wove woven πλέκω
win won won νικώ
write wrote written γράφω