Αόριστος (Αρχαία)

Από Βικιεπιστήμιο

Τύποι του Αορίστου (μέση φωνή) σε όλα τα πρόσωπα:


Α' Ενικό: ἐ-λυ-σάμην

Β' Ενικό: ἐ-λύ-σω

Γ' Ενικό: ἐ-λύ-σατο

Α' Πληθυντικό: ἐ-λυ-σάμεθα

Β' Πληθυντικό ἐ-λύ-σασθε

Γ' Πληθυντικό: ἐ-λύ-σαντο