Ευρετήριο εντολών BASH

Από Βικιεπιστήμιο

Σε αυτή την σελίδα βρίσκονται ονομαστικά αρκετές εντολές της εφαρμογής Terminal στο Linux, με την αρχική περιγραφή που βρίσκεται στο εγχειρίδιό τους, στα αγγλικά για λόγους κατανόησης της ονομασίας. Για το εγχειρίδιο της κάθε εντολής θα ανοίξετε το terminal και τα γράψετε "man entoli", όπου "entoli" είναι η εντολή της οποίας θέλετε να δείτε το εγχειρίδιο.

A[επεξεργασία]

apt -- Advanced Package Tool

B[επεξεργασία]

C[επεξεργασία]

cal, ncal -- displays a calendar and the date of easter

cat -- concatenate files and print on the standard output

chmod -- change file mode bits

clear -- clear the terminal screen

cp -- copy files and directories

D[επεξεργασία]

date -- print or set the system date and time

df -- report file system disk space usage

dig -- DNS lookup utility

du -- estimate file space usage

E[επεξεργασία]

echo -- display a line of text

F[επεξεργασία]

find -- search for files in a directory hierarchy

finger -- user information lookup program

free -- Display amount of free and used memory in the system

G[επεξεργασία]

grep, egrep, fgrep, rgrep -- print lines matching a pattern

H[επεξεργασία]

head -- output the first part of files

history -- GNU History Library

I[επεξεργασία]

ifconfig -- configure a network interface

iwconfig -- configure a wireless network interface

J[επεξεργασία]

K[επεξεργασία]

kill -- send a signal to a process

killall -- kill processes by name

L[επεξεργασία]

ln -- make links between files

locate -- find files by name

ls -- list directory contents

lshw -- list hardware

lspci -- list all PCI devices

lsusb -- list USB devices

lwp-request, GET, POST, HEAD -- Simple command line user agent

M[επεξεργασία]

man -- an interface to the on-line reference manuals

mkdir -- make directories

more -- file perusal filter for crt viewing

mv -- move (rename) files

N[επεξεργασία]

nano -- Nano’s ANOther editor, an enhanced free Pico clone

O[επεξεργασία]

P[επεξεργασία]

ping, ping6 -- send ICMP ECHO_REQUEST to network hosts

ps -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, έναν κατάλογο των διεργασιών (processes) που εκτελούνται.

pwd -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, την πλήρη διαδρομή (path) που βρίσκεστε.

Q[επεξεργασία]

R[επεξεργασία]

rm -- remove files or directories

rmdir -- remove empty directories

S[επεξεργασία]

sed -- stream editor for filtering and transforming text

sudo, sudoedit -- execute a command as another user

T[επεξεργασία]

tail -- output the last part of files

top -- display Linux tasks

touch -- change file timestamps

U[επεξεργασία]

uname -- print system information

uptime -- Tell how long the system has been running

V[επεξεργασία]

vim -- Vi IMproved, a programmers text editor

W[επεξεργασία]

w -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, έναν πίνακα με το ποιος είναι στον υπολογιστή και τι κάνει

wget -- The non-interactive network downloader

whereis -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, την πλήρη διαδρομή (path) του εκτελέσιμου, του πηγαίου κώδικα και της τεκμηρίωσης για μία εντολή-πρόγραμμα

which -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, την πλήρη διαδρομή (path) για μία εντολή-πρόγραμμα

whoami -- εκτυπώνει, στην προκαθορισμένη έξοδο, το όνομα του χρήστη

whois -- client for the whois directory service

X[επεξεργασία]

Y[επεξεργασία]

Z[επεξεργασία]