Θερμοδυναμική

Από Βικιεπιστήμιο

Ασχολείται με την μετατροπή των διαφόρων μορφών ενέργειας και διευκρινίζει τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες είναι δυνατή αυτή η μετατροπή, κατά τα φυσικά φαινόμενα και τις τεχνικές διεργασίες.

Σύστημα Κάθε θερμοδυναμική έρευνα, αρχίζει από τον σαφή καθορισμό των ορίων του, προς μελέτη χώρου (π.χ. σωλήνες). Ο εν λόγω χώρος, καλείται θερμοδυναμικό σύστημα. Καθετί έξω απο το σύστημα, καλείται περιβάλλον. Μέρη του περιβάλλοντος, μπορούν να θεωρηθούν ως άλλα συστήματα. Το σύστημα χωρίζεται από το περιβάλλον, με νοητές ή πραγματικές επιφάνειες, που λέγονται όρια του συστήματος.Έτσι, κάθε σύστημα καθορίζεται μονοσήμαντα από τα όρια του. Τα όρια των συστημάτων, συνδέονται στενά με ιδιότητες που αναφέρονται στην διαερατότητα της ύλης και τη θερμότητα.