Κυκλώματα συνεχούς ρεύματος

Από Βικιεπιστήμιο

Κύκλωμα συνεχούς ρεύματος ονομάζεται κάθε αλληλουχία αντιστάσεων, πηνίων και πυκνωτών ή συνδυασμό τους.

 • Στην περίπτωση που περιέχονται μόνο αντιστάσεις στο κύκλωμα, ισχύουν οι νόμοι:
  • Ο Νόμος του Kirchoff: Κατά μήκος μιας οποιασδήποτε κλειστής διαδρομής εντός του κυκλώματος, ισχύει που είναι ισοδύναμος με την σχέση που ισχύει για δύο οποιαδήποτε σημεία του κυκλώματος Α και Β:
  • Ο Νόμος του Kirchoff: Σε κάθε κόμβο το αλγεβρικό άθροισμα των ρευμάτων ισούται με 0, το οποίο μαθηματικά διατυπώνεται ως εξής:
  • Ο Νόμος του Ohm:

Με βάση τους παραπάνω τρεις νόμους μπορούμε να βρούμε τις εντάσεις των ρευμάτων που διαρρέουν κάθε αντίσταση του κυκλώματος καθώς και την τιμή οποιασδήποτε από τις άγνωστες αντιστάσεις.

 • Στην περίπτωση που έχουμε πηνίο συντελεστού αυτεπαγωγής L στο κύκλωμα, ή πυκνωτή χωρητικότητας C, τότε μιλάμε για χρονοκυκλώματα. Στα κυκλώματα αυτά, η ροή σταθεροποιήται ή διακόπτεται αντίστοιχα, μετά την πάροδο συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος t, το οποίο ονομάζεται σταθερά χρόνου του κυκλώματος τ, ισούται με t=5*τ και εξαρτάται από τις τιμές των L και C.
  • Στο κύκλωμα R-L, η σταθερά του κυκλώματος τ ίσουται με
  • Στο κύκλωμα R-C, η σταθερά του κυκλώματος τ ίσουται με