Νεοϊνδοευρωπαϊκή Παραδείγματα

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ. Mens sana in corpore sano. Se ugies no es in somat ugies.

Homo homini lupus. Se antrop es luk te se antrop.

Ἁπλοῦς ὁ μῦθος τῆς ἀληθείας ἐστί. Se mut of aletei es aplo.

Βίαιος διδάσκαλος ὁ πόλεμος.Se polem es biai didaskal.

Graecia capta ferrum victorem cepit. Se Ellas afou labsa se sider hon nikasa se niket.

Σκιᾶς ὄναρ ἄνθρωπος. Se antrop es ene oneir of se ski.

Errare humanum est. Na sfal oto hon es antropik ή Se sfalein es antropik.

Κομίζει γλαῦκα εἰς Ἀθήνας. He komid glauk eis se Atena.

Alea jacta est. Ὁ κύβος ἐρρίφθη. Se kub riporsa.

Δέσποτα, μέμνησο τῶν Ἀθηναίων. o despot, age tu mneor se atenaies!


Μακάριοι οἱ πτωχοί τῷ πνεύματι. Hes es makares os es ptoh te se pneumat.

Poetae nascuntur, fiant oratores. Se poietes gennaor se retores genor.

Carpe diem. Age an tu arpagsa se emer.

Δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν. Osto elee se ptoh, he daneid se Te ή Se eleeont se ptoh daneid se Te.

Γυναιξί κόσμον ἡ σιγή φέρει. Se sig fer kosm te se gunaikes.

Salus populi suprema lex. Se soteri of se la es se megalist nom.

Audiatur et altera pars. As hon akouorsa ke se all pleur.

Ἔχουσιν γνῶσιν οἱ φύλακες. Se fulakes eh se gnose.

Μή μοῦ τοὺς κύκλους τάραττε! Age u tu tarah mos kukles!

Silent leges inter arma. Se nomes siopa inter se oples.