Σύντομοι Ισπανικοί διάλογοι

Από Βικιεπιστήμιο
  • Hola, Juan!
  • Hola, Jorge! ¿Que tal, amigo?
  • Muy bien, ¿y tú?
  • Bien tambien, ¿como está tu familia?
  • Tengo que decir que estamos en difficuldad.
  • Επεξηγήσεις

Hola=γεια, Que tal=πώς πάει;, Muy=πολύ, Bien=καλά, y=και, Tambien=επίσης, Como=πώς, Está=είναι (θα επισημάνουμε την διαφορά ser και estar σε άλλο μάθημα), Tu χωρίς τόνο=σου (κτητικό), Familia=οικογένεια, Tengo que (tener =έχω+que=ότι, να)=πρέπει, Decir (ανώμαλο ρήμα)=λέω (απαρέμφατο), Estamos=βρισκόμαστε, En=σε, Difficuldad=δυσκολία