Τυπολόγιο Παραγώγων

Από Βικιεπιστήμιο
Συνάρτηση Πρώτη Παράγωγος
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
14.

Παραμετρική Συνάρτηση[επεξεργασία]

Συνάρτηση Πρώτη Παράγωγος Δεύτερη Παράγωγος

Πεπλεγμένη Συνάρτηση[επεξεργασία]

Ειδικές περιπτώσεις[επεξεργασία]

α)

β)

γ)

δ)

επιστροφή στο τμήμα μαθηματικών.