Χριστιανισμός

Από Βικιεπιστήμιο

Χριστιανισμός ονομάζεται η Θρησκεία που αναγνωρίζει ως ιδρυτή και κεντρικό πρόσωπο του συνόλου της διδασκαλίας του, τον Ιησού Χριστό, όπως παρουσιάζεται στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Αυτό σημαίνει, πως πέρα από κάθε άλλη έννοια που περιλαμβάνει η θρησκεία αυτή, οι ακόλουθοι του Χριστιανισμού εστιάζουν την προσοχή τους και έχουν ως κοινό σημείο αναφοράς το πρόσωπο του Ιησού Χριστού.

Αποτελείται κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, την Ορθόδοξη Εκκλησία και τις Προτεσταντικές Εκκλησίες.

Ο Χριστιανικός σταυρός

Ιερά κείμενα και βιβλία[επεξεργασία]

Το Ιερό βιβλίο του χριστιανισμού ονομάζεται «Αγία Γραφή», που αποτελείται από δύο μέρη: Την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη.

Παλαιά Διαθήκη[επεξεργασία]

Η Παλαιά Διαθήκη, αποτελείται από 49 βιβλία διαφόρων συγγραφέων που γράφτηκαν περίπου από τον 15ο αι. π.Χ. μέχρι και τον 1ο αι. π.Χ. Στην Παλαιά Διαθήκη αναγράφονται οι υποσχέσεις του Θεού και η προτετοιμασία του ανθρώπου για να δεχθεί τον Χριστό ως σωτήρα μέσα από τις προφητείες. Τα κυριότερα βιβλία της είναι η «Γένεσις» που εξηγεί τη δημιουργία του κόσμου και η «Έξοδος» που μιλάει για την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο.

Βιβλία Παλαιάς Διαθήκης[επεξεργασία]

Πρωτοκανονικά[επεξεργασία]
Η Πεντάτευχος[επεξεργασία]
Ιστορικά βιβλία[επεξεργασία]
Ποιητικά βιβλία[επεξεργασία]
Προφητικά βιβλία[επεξεργασία]
Δευτεροκανονικά[επεξεργασία]
Απόκρυφα[επεξεργασία]

Καινή Διαθήκη[επεξεργασία]

Η Καινή Διαθήκη, αποτελείται από 27 βιβλία. Τα κυριότερα βιβλία είναι τα τέσσερα «Ευαγγέλια» (από το ευάγγελος = άγγελος καλών ειδήσεων), επειδή εστιάζονται στο χαρμόσυνο κατά τους Xριστιανούς μήνυμα της ενανθρώπησης του ίδιου του Θεού. Τις Πράξεις των Αποστόλων, τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις Καθολικές Ἐπιστολές και την Αποκάλυψη του Ιωάννη όπου γράφει για τις «Έσχατες ημέρες» και την Δευτέρα Παρουσία.

Βιβλία της Καινής Διαθήκης[επεξεργασία]

Ευαγγέλια[επεξεργασία]
Πράξεις Αποστόλων[επεξεργασία]
Επιστολές[επεξεργασία]
Επιστολές Αποστόλου Παύλου[επεξεργασία]
Επιστολές Αποστόλου Πέτρου[επεξεργασία]
Επιστολές Ιωάννου[επεξεργασία]
Επιστολή Ιούδα[επεξεργασία]
Αποκάλυψη[επεξεργασία]

Σύμβολον της Πίστεως[επεξεργασία]

Το Σύμβολο της Πίστεως διατυπώθηκε στις δύο πρώτες Οικουμενικές Συνόδους της Χριστιανικής Εκκλησίας και από τότε αποτελεί σημείο αναφοράς για τους χριστιανούς. Αποτελείται από 12 άρθρα, από τα οποία τα επτά πρώτα συντάχθηκαν στην Ά Οικουμενική Σύνοδο, το 325 μ.Χ. στη Νίκαια της Βιθυνίας. Τα πέντε τελευταία άρθρα συντάχθηκαν από την Β' Οικουμενική Σύνοδο το 381 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη.

Πιστεύω εἰς ἕνα θεòν πατέρα παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καί ἀοράτων.
Καὶ εἰς Ἰησοῦν Χριστòν, υἱὸν αὐτοῦ τòν μονογενῆ, τòν κύριον ἡμῶν, τòν συλληφθέντα ἐκ πνεύματος ἁγίου, γεννηθέντα ἐκ Μαρίας τῆς παρθένου, παθόντα ὑπὸ Ποντίου Πιλάτου, σταυρωθέντα, θανόντα, καὶ ταφέντα, κατελθόντα εἰς τὰ κατώτατα, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστάντα ἀπò τῶν νεκρῶν, ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανούς, καθεζόμενον ἐν δεξιᾷ θεοῦ πατρὸς παντοδυνάμου, ἐκεῖθεν ἐρχόμενον κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς.
Πιστεύω εἰς τò Πνεῦμα τò ἅγιον, ἁγίαν καθολικὴν ἐκκλησίαν, ἁγίων κοινωνίαν, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, σαρκὸς ἀνάστασιν, ζωὴν αἰώνιον. Αμήν.

Εκπαιδευτικό υλικό[επεξεργασία]