Βικιεπιστήμιο:Δευτερεύουσα έρευνα

Από Βικιεπιστήμιο

Η Δευτερεύουσα έρευνα ασχολείται με την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της είδη υπάρχουσας γνώσης. Η δευτερεύουσα έρευνα, συχνά μπορεί να οδηγήσει στην εύρεση νέων τρόπων προόδου για τη δημιουργία νέας γνώσης. Διακινδυνεύουμε το χρόνο «αναδημιουργώντας τον τροχό» εάν συμμετέχουμε στην Πρωτότυπη έρευνα χωρίς να γνωρίζουμε τα δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα. Μέσα στο Βικιεπιστήμιο, ένας κοινός τρόπος για να μάθουμε για ένα θέμα ενδιαφέροντος, είναι να συμμετάσχουμε σε ένα πρόγραμμα που αναθεωρεί την είδη υπάρχουσα λογοτεχνία και την σύνοψη των αποτελεσμάτων, εκείνης της αναθεώρησης στις σελίδες βίκι.

Το όριο μεταξύ της Δευτερεύουσας έρευνας και της Πρωτότυπης έρευνας δεν ορίζεται ξεκάθαρα. Όταν οι συμμετέχοντες του Βικιεπιστημίου εκτελούν τις βιβλιογραφικές επισκοπήσεις και τις διαδικτυακές σελίδες συντακτών που τεκμηριώνουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους, παράγουν τις νέες δευτερεύουσες πηγές. Δευτερεύουσες πηγές παρουσιάζουν την ανάλυση, τη σύνθεση, την ερμηνεία, την αξιολόγηση των πληροφοριών ή των στοιχείων από άλλες πηγές. Η ολοκληρωμένη δευτερεύουσα έρευνα μπορεί να παραγάγει τη νέα γνώση που δεν εκφράστηκε ρητά στην πηγή που αναθεωρείται. Εντούτοις, η νέα γνώση που παράγεται από τη μορφωμένη δευτερέυουσα έρευνα και η νέα γνώση που παράγεται από την πρωτότυπη έρευνα διακρίνεται σύμφωνα με μεθόδους που χρησιμοποιούνται στην έρευνα. Θα έπρεπε το Βικιεπιστήμιο να επιτρέψει όλες τις μεθόδους έρευνας ή μερικές;

Δείτε ακόμη[επεξεργασία]

  • Έρευνα - για έγγραφα πηγής σχετικά με την έρευνα μέσα στο Βικιεπιστήμιο
  • Πρωτότυπη έρευνα - αδημοσίευτη έρευνα σε ένα θέμα που χρησιμοποιεί τη βιβλιογραφική επισκόπηση ή και μεθόδους εκτός από τη βιβλιογραφική επισκόπηση
  • Πεδίο έρευνας - θα έπρεπε το Βικιεπιστήμιο να επιτρέψει όλους τους τύπους ερευνών, συμπεριλαμβανομένης και της πρωτότυπης έρευνας;
  • Οδηγίες έρευνας - ποιοι κανόνες απαιτούνται για να διαβεβαιώσουν την υψηλή ποιότητα, οι ολοκληρωμένες ερευνητικές δραστηριότητες παίρνουν πραγματοποιούνται;