Βικιεπιστήμιο:Γραμμές έρευνας

Από Βικιεπιστήμιο
Πολιτικές του Βικιεπιστημίου
Έρευνα

Ερευνητικές Οδηγίες
Σκοπός της έρευνας
Επιτροπή αναθεώρησης

Οι χρήστες του Βικιεπιστημίου μπορούν να συμμετέχουν σε ακαδημαϊκές δραστηριότητες πρωτότυπης έρευνας που υποστηρίζουν την επιστημονική αποστολή του Βικιεπιστημίου. Το αντικείμενο της έρευνας στο Βικιεπιστήμιο είναι περιορισμένο σε ερευνητικές δραστηριότητες που προωθούν την μάθηση και τους στόχους του ιδρύματος Wikimedia. Προκειμένου να προωθηθεί υψηλής ποιότητας έρευνα, οι κατευθυντήριες γραμμές έρευνας στο Βικιεπιστήμιο δίνουν έμφαση σε δύο κύρια σημεία:

 • επαληθευσιμότητα και
 • ηθική.

Η πρωτότυπη έρευνα στο Βικιεπιστήμιο υπόκειται σε εξέταση προκειμένου η ερευνητική κοινότητα του Βικιεπιστημίου να μπορεί να ακολουθεί τους κανόνες για επαληθευσιμότητα. Οι συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο που απασχολούνται στην έρευνα απαιτείται να εμμένουν σε υψηλό επίπεδο ακαδημαϊκής ηθικής έρευνας.

Οι δραστηριότητες έρευνας στο Βικιεπιστήμιο περιλαμβάνουν ακαδημαϊκή δευτερεύουσα έρευνα (βιβλιογραφική ανασκόπηση) και πρωτότυπη έρευνα που περιλαμβάνει άλλες μεθόδους κατάλληλες για μια βίκι κοινότητα, όπως μελέτη της δυναμικής των ίδιων των βίκι κοινοτήτων. Όλες οι δραστηριότητες έρευνας πρέπει να διακρίνονται από διαφάνεια και να διεξάγονται έτσι ώστε οι μέθοδοι έρευνας να μπορούν να υπόκεινται σε εξέταση και ανεξάρτητη επαλήθευση από άλλους. Κάποια ερευνητικά έργα του Βικιεπιστημίου επιμένουν σε μια συμβατική πολιτική ουδέτερης οπτικής σκοπιάς του ιδρύματος Wikimedia, ενώ κάποια όχι. Οι πρακτικές έρευνας στο Βικιεπιστήμιο αναμένεται να δημιουργούνται με βάση αναφορές ή αξιόπιστες πηγές, ειλικρίνεια και δήλωση πιθανών συγκρούσεων συμφερόντων. Η εξέταση των ερευνητικών έργων κατανέμεται μέσα στην κοινότητα. Προτείνεται η εξέταση των ερευνητικών έργων να καθοδηγείται από ένα συμβούλιο εξέτασης, το σώμα του οποίου θα αποτελείται από συμμετέχοντες του Βικιεπιστημίου επιλεγμένα από την κοινότητα προκειμένου να δρουν με βάση την ειδικότητά τους σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. Τα μέλη του συμβουλίου εξέτασης χρησιμοποιούν την εμπειρία και την ειδικότητά τους για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της κοινότητας στο να αναγνωρίζουν και να υποδεικνύουν φτωχές πρακτικές έρευνας.

Κύριος ρόλος της έρευνας στο Βικιεπιστήμιο είναι να βοηθήσει τους ανθρώπους να μάθουν την πρακτική με την οποία θα μπορούν να διεξάγουν καλή έρευνα. Ένας άλλος μακροπρόθεσμος στόχος είναι να εξερευνηθεί η πιθανότητα της ίδρυσης κοινοτήτων ερευνητών που μπορούν να υποστηρίξουν μια τυπική διαδικασία εξέτασης που θα επιτρέψει μια "βίκι έκδοση" των αποτελεσμάτων έρευνας. Μπορεί να γίνει εφικτό για την ερευνητική κοινότητα του Βικιεπιστημίου να διευκολύνει τελικά την έκδοση των εξετασμένων ερευνητικών αναφορών που θα αναγνωρίζονταν ως αξιόπιστες πηγές, ικανών να αναφερθούν σε αδελφά προγράμματα όπως η Βικιπαίδεια και τα Βικιβιβλία.

Πρόθεση της έρευνας[επεξεργασία]

Βλέπε σελίδα πολιτικής για την πρόθεση της έρευνας

Οι συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο απασχολούνται με ένα ευρύ πεδίο ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων πρωτότυπης έρευνας. Η ακαδημαϊκή αποτίμηση της υπάρχουσας γνώσης (που μερικές φορές αποκαλείται "δευτερεύουσα έρευνα" ή "βιβλιογραφική εξέταση") είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Βικιεπιστημίου. Η κριτική σκέψη στην έρευνα - ακόμη και σε μια εξέταση της βιβλιογραφίας - μπορεί να οδηγήσει σε πρωτότυπα αποτελέσματα έρευνας. Το πανεπιστήμιο προωθεί και γαλουχεί όλη αυτήν την έρευνα που εντάσσεται σε αυτό το φάσμα.

Έρευνα και ουδέτερη οπτική γωνία[επεξεργασία]

Προκείμενου να υποστηρίξουμε την ακαδημαϊκή ελευθερία, το Βικιεπιστήμιο επιτρέπει στους συμμετέχοντες να κινηθούν έξω από τους περιορισμούς της παραδοσιακής πολιτικής ουδέτερης οπτικής γωνίας (ΟΟΓ) του ιδρύματος Wikimedia. Αυτό επιτρέπει στους λόγιους να εξερευνήσουν εντατικά περιορισμένες οπτικές γωνίες, ακόμη και αν είναι έξω από τα συμβατικά ρεύματα της ακαδημαϊκής γνώσης, αρκεί οι αποκλίσεις να δηλώνονται και να επιμένουν σε υψηλής ποιότητας γνώση.

Πρόθεση της πρωτότυπης έρευνας[επεξεργασία]

Η πρωτότυπη έρευνα πραγματοποιείται για πολλούς λόγους, με όχι όλους συμβατούς με την αποστολή και τη μορφή του Βικιεπιστημίου ως ερευνητικό έργο. Τα επόμενα είναι παραδείγματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που είναι εκτός της εκπαιδευτικής αποστολής και των δυνατοτήτων του Βικιεπιστημίου:

 • Έρευνα "μάρκετινγκ" που προωθεί ένα συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή έναν πολιτικό υποψήφιο ή οποιαδήποτε άλλη που έχει ως στόχο της οτιδήποτε είναι πέρα της εκπαιδευτικής αποστολής του Βικιεπιστημίου
 • Έρευνα που παραβιάζει την πολιτική του ιδρύματος Wikimedia όπως την πολιτική προσωπικών δεδομένων
 • Έρευνα που είναι παράνομη ή αντιδεοντολογική
 • Έρευνα που κανονικά θα ελέγχονταν κατά τους τύπους από ένα καθιερωμένο συμβούλιο εξέτασης (εξαιρέσεις: αν ένα ερευνητικό έργο που περιλαμβάνει ερευνητικές δραστηριότητες που διαπραγματεύονται σε μια σελίδα του Βικιεπιστημίου εξετάστηκε πρώτα και εγκρίθηκε από ένα ΚΣΕ ενός ιδρύματος έρευνας με φυσική και όχι εικονική ή διαδικτυακή παρουσία και αν το ερευνητικό έργο πραγματοποιήθηκε ανοιχτά σύμφωνα με το IRB-πρωτόκολλο αποδοχής)

Επαληθευσιμότητα[επεξεργασία]

Ολα τα έργα πρωτότυπης ερευνας στο Βικιεπιστήμιο πρέπει να πραγματοποιούνται με ανοιχτά και με διαφάνεια ώστε να διευκολύνουν την ανεξάρτητη και αντικειμενική επαλήθευση των μεθόδων και των αποτελεσμάτων από αλλους. Ολα τα ερευνητικά έργα πρέπει να καταγράφουν τις μεθόδους, τα αρχικά κίνητρα (βλέπε δηλώσεις), και τις υποθέσεις. Η έρευνα εν ενεργεία πρέπει να χαρακτηρίζεται καθαρά με τα κατάλληλα πρότυπα. Τα πρότυπα έρευνας θα τοποθετούν σελίδες σχετικές με την έρευνα στην κατηγορία "Ερευνα".

Ειλικρίνεια[επεξεργασία]

Τα αποτελέσματα έρευνας ποτέ δεν μεταβάλλονται, τροποποιούνται, παρουσιάζονται διαφορετικά, εξαιρούνται από αναφορά ή νοθεύονται προκειμένου να υποστηρίζουν μια τεχνητά προκαθορισμένη πεποίθηση, επιθυμητό αποτέλεσμα ή προτεινόμενη υποθεση.

Διαφάνεια[επεξεργασία]

Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα από την αναφορά της έρευνας: 1) Τι έγινε στην διάρκεια όλων των σταδίων της έρευνας (και γιατί), και 2) πώς γίνονται οι απαιτήσεις στη βάση των δεδομένων (και γιατί). Αυτό εξασφαλίζει ότι και τα άλλα άτομα μπορούν να δουν την έρευνα και να αποφασίσουν για τον εαυτό τους αν είναι ένα καλό η χρήσιμο κομμάτι δουλειάς. Δεν είναι απαραίτητο το πλήρες σύνολο δεδομένων που χρησιμοποιήθηκε να είναι δημόσια διαθέσιμο - αν και θα ήταν μια καλή πρόταση - και αν αυτό είναι ανεπιθύμητο (για δεοντολογικούς λόγους, για παράδειγμα), θα μπορουσε να γίνει διαθέσιμο στα άτομα, επί αιτήματος.

Αντικειμενικότητα[επεξεργασία]

Οι συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο που συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες θα πρέπει να προσπαθούν να δημιουργούν και να αναφέρουν την έρευνα τους με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι δυνατόν στους άλλους να εξετάζουν ατομικά, να επαληθεύουν και να επικυρώνουν την έρευνα.

Ολα τα έργα πρωτότυπης έρευνας στο Βικιεπιστήμιο πρέπει να πραγματοποιούνται με στόχο την παραγωγή αντικειμενικά επαληθευμένων αποτελεσμάτων. Οι ερευνητές πρέπει πάντα να σέβονται το αποτέλεσμα την ανάλυσης των δεδομένων, και βεβαίως να μην παραποιούν τα δεδομένα να ταιριάζουν σε ένα προκαθορισμένο αποτέλεσμα. Αν μια υπόθεση προταθει, τα αποτελέσματα/δεδομένα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να την αποδείξουν η να την απορριψουν. Δεν θα πρέπει να γίνεται έρευνα από κάποιον ώστε να αποδείξει ότι έχει δίκιο, ούτε ότι κάποιος άλλος έχει άδικο - εν αντιθέσει, θα πρέπει πάντα να προσπαθεί να έχει κρητική σκέψη σε όλες τις εκφάνσεις της ερευνητικής διαδικασίας, ακόμη και για τον εαυτό του.

Υποκειμενικοτητα[επεξεργασία]

Οι προσωπικές και υποκειμενικές οπτικές γωνίες και γνώμεις μπορούν να παίξουν ένα σημαντικό, ακόμη και κεντρικό ρόλο σε μια έρευνα, αλλά θα πρέπει πάντα να χαρακτηρίζονται με αυτόν τον τροπο, και να ολοκληρώνονται όσον το δυνατόν περισσότερο με γνώμες άλλων με αναφορές εκδομένων πηγών που υποστηρίζουν ή προτείνουν λογικές γραμμές και οδούς διαλεκτικών ανακαλύψεων. Είστε ελεύθεροι να εκφράσετε τις απόψεις σας και τις γνώμες σας αρκεί να τις συσχετίζετε με ακαδημαϊκό τρόπο στα πρωταρχικά σας δεδομένα και/ή δευτερεύουσες πηγές σας.

Ουδέτερη οπτική γωνια[επεξεργασία]

Μέσα στο Βικιεπιστημιο, η προκαθορισμένη προσέγγιση στην πραγματοποίηση μιας έρευνας είναι όλα τα ερευνητικά έργα να είναι ανοιχτά σε συμμετοχή από κάθε μέλος της κοινοτητας και όλες οι συνεργαζόμενες βίκι ιστοσελίδες να είναι διαθέσιμες για επεξεργασία σύμφωνα με την συμβατική πολιτική ουδέτερης οπτικής γωνίας (ΟΟΓ) του ιδρύματος Wikimedia. Παρόλα αυτά, εφόσον μερικά βήματα στη γνώση και στην κατανόηση της περιλαμβάνουν εξερεύνηση πρωτότυπων ιδεών που βρίσκονται έξω από τα συμβατικά μοτίβα της υπάρχουσας γνώσης, πίστης και σκέψης, το Βικιεπιστήμιο επιτρέπει να εξερευνούνται διάφορες οπτικές γωνίες, αρκεί να εμμένουν στα υψηλά ιδανικά της ακαδημαϊκής δεοντολογίας. Αν δεν ζητηθεί να γίνει στην μεμονωμένη περίπτωση το αντίθετο, τα άλλα άτομα μπορούν να επεξεργαστούν το ερευνητικό σας έργο, και η πολιτική ΟΟΓ ισχύει.

Το Βικιεπιστήμιο είναι ένα βίκι και, γενικά, ο καθένας μπορεί να επεξεργαστεί τις ιστοσελίδες ενός ερευνητικού έργου. Οι άλλοι μπορεί να προσφέρουν εναλλακτικές αναλύσεις των αποτελεσμάτων σας, που μπορεί να έρχονται σε αντιπαράθεση με τα συμπεράσματά σας. Αυτό ενθαρρύνεται, και το Βικιεπιστήμιο υποστηρίζει την έρευνα που είναι ανοιχτή και επεξεργάζεται από όλους. Αν όντως αποφασίσετε να περιορίσετε την επεξεργασία των βίκι σελίδων σε μια επιλεγμένη ομάδα, έχετε υπόψιν σας ότι οι άλλοι μπορούν να κάνουν αντίγραφα της δουλειάς σας και να επεξεργαστούν αυτά τα αντίγραφα σύμφωνα με την πολιτική ουδέτερης οπτικής γωνίας (ΟΟΓ). Αν επεξεργαστείτε τις ιστοσελίδες του Βικιεπιστημίου έξω από τα πλαίσια της πολιτικής ΟΟΓ, να περιμένετε η δουλειά σας να υποβληθεί σε εξεταση. Αν οι μέθοδοι σας παρεκκλίνουν από τις ακαδημαϊκές πρακτικές που υποδεικνύονται από τις κατευθυντήριες γραμμές έρευνας του Βικιεπιστημίου, θα σας ζητηθεί να αναθεωρήσετε το υλικό/μεθόδους σας - αλλιώς το υλικό σας θα αφαιρεθεί από το Βικιεπιστημιο. Αν επανειλημμένα αγνοείτε τις υποδείξεις των επικριτών σας, και υπάρχει γενική συναίνεση για αυτό, θα σας απαγορευτεί να επεξεργάζεστε το Βικιεπιστημιο.

Δηλώσεις[επεξεργασία]

Αν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε ερευνητικές δραστηριότητες έξω από την πολιτική ΟΟΓ και/ή με περιορισμούς σχετικά με το ποιος μπορεί να επεξεργαστεί το έργο σας, πρέπει να δηλώσετε τις παρεκκλίσεις σας ανοιχτά, πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, και να είστε πολύ ανοιχτοί σχετικά με τους στόχους της έρευνάς σας. Δηλώνοντας τις προσωπικές σας παρεκκλίσεις θα βοηθήσει πολλούς ανθρώπους να καταλάβουν την οπτική σκοπιά σας και να σας εμπιστευτούν. Το να δουλεύετε έξω από τους περιορισμούς και την πολιτική ΟΟΓ προϋποθέτει για σας τα υψηλότερα επίπεδα ακαδημαϊκής δεοντολογιας και σημαίνει ότι οι ερευνητικές σας μέθοδοι και πρακτικές θα υπόκεινται σε κριτική αξιολόγηση και εξέταση.

Να δηλώνετε τις γνωστές σε σας παρεκκλίσεις η πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων στην αρχή της ερευνητικής εργασίας σας. Αυτό καλλιεργεί την εμπιστοσύνη και βοηθά την κοινότητα να κρίνει την έρευνα από την δική σας οπτική γωνια. Αυτό θα βοηθήσει στην ομαδική προσπάθεια να αυξηθεί η ευσυνειδησία και η ομόδικα βοηθούμενη αυτοκριτική.

Πηγές Αναφοράς[επεξεργασία]

Καμία ερευνητική δραστηριότητα δεν εξαιρείται της ανάγκης να γνωρίζει την υπάρχουσα σχετική γνώση και τα παρελθοντικά εκδομένα αποτελέσματα ερευνών. Να αναφέρετε προσεκτικά σχετικές πηγές όπου δυνατόν, τόσο σε δευτερεύουσα έρευνα (βιβλιογραφικές κριτικές) και ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της πραγματοποίησης και αναφοράς οποιονδήποτε δραστηριοτήτων πρωτότυπης ερευνας.

Δεν είναι πάντα δυνατόν να κρίνουμε και να θέσουμε σε ένα πλαίσιο την πρωτότυπη έρευνα που χρησιμοποιεί παρελθοντικά εκδομένες πηγές, ειδικά όταν το θέμα δεν έχει εξεταστεί εις βάθος πρωτυτερα. Το Βικιεπιστήμιο είναι ανοιχτό σε ακαδημαϊκή έρευνα που προσπαθεί να επεκτείνει τα σύνορα της γνώσης. Οπου δυνατόν, πρέπει να αναφέρετε σχετικές πηγές από προηγούμενα εκδομένες έρευνες στο τομέα ερευνάς σας που έχουν στενή σχέση με νέους δρόμους έρευνας που μπορεί να ασχολείστε. Η δευτερεύουσα έρευνα πρέπει πάντα να βασίζεται σε αξιόπιστες πηγες, και πρέπει πάντα να αναφέρει όλες τις πηγές που χρησιμοποιούνται στην έρευνά σας.

Δεοντολογία[επεξεργασία]

 • Όλα τα ερευνητικά έργα στο Βικιεπιστήμιο πρέπει να πραγματοποιούνται με υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκή δεοντολογία
 • Ένα έργο το οποίο καταστρατηγεί ή δοκιμάζει τις συμβατικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας δεν επιτρέπεται.
 • Ένα έργο το οποίο θα απαιτούσε επίβλεψη από έναν ειδικό στην ερευνητική δεοντολογία ή από το ΚΣΕ δεν επιτρέπεται.
 • Το Συμβούλιο Εξέτασης του Βικιεπιστημίου είναι υπεύθυνο για την εξέταση της διεξαγωγής και των μεθόδων όλων των ερευνητικών έργων.

Όλες οι έρευνες που δημοσιεύονται στο Βικιεπιστήμιο θα πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με κάποιους δεοντολογικούς κανόνες. Το Βικιεπιστήμιο δεν μπορεί να επιτρέψει μελέτες που περιλαμβάνουν τέτοια δεοντολογικά ζητήματα όπως προσβολή (όπως σύγχυση ή ντροπή), εξαπάτηση ή κίνδυνο είτε ανθρώπινων όντων , είτε ζώων. Καμία έρευνα δεν πρέπει να περιλαμβάνεται που περιέχει παράβαση τοπικού ή διεθνούς δικαίου.

Τα ερευνητικά έργα τα οποία θα απαιτούσαν έγκριση από ένα καθιερωμένο συμβούλιο εξέταση (ΚΣΕ) δεν επιτρέπονται στο Βικιεπιστήμιο. Παρόλα αυτά, αν εάν ΚΣΕ εγκρίνει την έρευνά σας, το Συμβούλιο Εξέτασης του Βικιεπιστημίου μπορεί να την επιτρέψει.

Το Βικιεπιστήμιο έχει αφιερωθεί στην εύρεση γνώσης και στην παροχή ενός υποστηρικτικού συστήματος που βοηθά τους ανθρώπους να μάθουν σχετικά με τον κόσμο. Το Βικιεπιστήμιο προωθεί την αφοσίωση στην ακαδημαϊκή δεοντολογία που κρατά το Βικιεπιστήμιο ελεύθερο από προπαγάνδα, εξαπάτηση και λεκτική ανειλικρίνεια όπως παράνομη αντιγραφή. Το Βικιεπιστήμιο δεν υπάρχει ως μια πλατφόρμα που προωθεί τους οπαδούς ενός συγκεκριμένου πολιτικού ρεύματος, θρησκευτικής ιδεολογίας ή επιστημονικής, νομικής ή ιστορικής θεωρίας. Το Βικιεπιστήμιο μπορεί να περιέχει ακαδημαϊκή έρευνα όλων των θεμάτων, αλλά το Βικιεπιστήμιο δεν υπάρχει για να προτείνει την προώθηση ή τον άνοδο συγκεκριμένων γνωμών, ρευμάτων ή μοντέλων πίστης.

Οι συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο που συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες πρέπει να μην προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν το Βικιεπιστήμιο σαν μια πλατφόρμα που προσπαθεί να προωθήσει προπαγάνδα ή όποιον άλλον τύπο εξαπάτησης ή λεκτικής ανειλικρίνειας, αλλά οι συντάκτες του Βικιεπιστημίου πρέπει να παραμένουν αφοσιωμένοι στην ακαδημαϊκή υπόληψη του θέματός έρευνάς τους. Αυτό σημαίνει να μην παραποιούν ή να κρύβουν αποδείξεις και να μη κατασκευάζουν παράνομα, παραπλανητικά, ανειλικρινή ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο αντιδεοντολογικά γεγονότα ή ιδέες. Οι ακαδημαϊκοί του Βικιεπιστημίου μπορούν, και πρέπει, να μελετούν την έρευνά τους με αφοσίωση και σύμφωνα με υψηλά ακαδημαϊκά επίπεδα.

Τα ποιοτικά επίπεδα του Βικιεπιστημίου για ακαδημαϊκή και δεοντολογική έρευνα και πρακτκές εφαρμόζονται με την εξέτασή τους. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της εξέτασης πραγματοποιείται με τις συμβατικές συναναστροφές της βίκι κοινότητας και της επεξεργασίας ιστοσελίδων. Παρόλα αυτά, κάποιες μορφές ψεύτικης και αντιδεοντολογικής έρευνας μπορεί να αναγνωριστεί μόνο από ειδικούς. Προκειμένου να προστατέψει η ίδια τον εαυτό της από τέτοια προβλήματα, η κοινότητα του Βικιεπιστημίου εξαρτάται από τη συμμετοχή των ειδικών που μπορούν να υποδείξουν σε όλη την κοινότητα πώς να αναγνωρίζουν ψεύτικες και αντιδεοντολογικές πρακτικές έρευνας, όπως πραγματεύεται το επόμενο τμήμα.

Διαδικασία εξέτασης[επεξεργασία]

Η διαδικασία εξέτασης της έρευνας του Βικιεπιστημίου κατανέμεται και καθοδηγείται από την κοινότητα σύμφωνα με τα επόμενα βήματα:

 1. Η έρευνα προσθέτετε στο Βικιεπιστήμιο – οι χρήστες ενθαρρύνεται να την χαρακτηρίζουν κατάλληλα ως "έρευνα".
 2. Αν δεν έχει γίνει ήδη, η έρευνα χαρακτηρίζεται με ένα πρότυπο που τοποθετείται στην αρχή της σελίδας.
 3. Αν κάποιος που εξετάζει (π.χ. απλώς διαβάζει) τη σελίδα βρει κάτι μέσα στην έρευνα που αμφισβητείται σε επίπεδο μεθοδολογικό, δεοντολογικό ή επιστημονικό, μπορούν να προσθέσουν ένα κατάλληλο πρότυπο – ή να τροποποιήσουν το υπάρχον.
 4. Η σελίδα(ες) που αμφισβητούνται μπορούν να προταθούν για διαγραφή – ή μπορεί να γίνει αίτηση για σχόλια
 5. Μετά από συζήτηση και εξέταση, η έρευνα μπορεί είτε να τροποποιηθεί, είτε να διαγραφεί, είτε να αποσταλεί για περαιτέρω έρευνα από το Συμβούλιο Εξέτασης (πληροφορίες παρακάτω).

Συμβούλιο Εξέτασης[επεξεργασία]

Βλέπε το ολόκληρο άρθρο Πολιτική Συμβουλίου Εξέτασης

Κάποιες λάθος και παραπλανητικές ερευνητικές τακτικές μπορεί να είναι δύσκολο να εντοπιστούν. Η κοινότητα του Βικιεπιστημίου στηρίζεται στη συμμετοχή ανθρώπων με ειδικότητα στις καλές ερευνητικές πρακτικές και που μπορούν να βοηθήσουν την κοινότητα να αναγνωρίζει και να διορθώνει ψευδείς και αντιδεοντολογικές πρακτικές έρευνας. Το Συμβούλιο Εξέτασης είναι ενεργό στο να κατευθύνει ολόκληρη την κοινότητα του Βικιεπιστημίου στην εξέταση όλων των ερευνητικών έργων του Βικιεπιστημίου και στο να αναγνωρίζει και να διορθώνει οποιαδήποτε προβλήματα που παρεκκλίνουν από τα ποιοτικά επίπεδα του Βικιεπιστημίου αλλά και τις κατευθυντήριες γραμμές του.

Έρευνα επί των μικρότερων ιστοτόπων του Βικιεπιστημίου[επεξεργασία]

Οι ιστοχώροι βίκι με λίγους συμμετέχοντες μπορεί να έχουν δυσκολία στην επιτήρηση από βανδαλισμούς και από άρθρα που η επεξεργασία τους παραβιάζει τις κατευθυντήριες γραμμές του Βικιεπιστημίου. Οι ιστοσελίδες του Βικιεπιστημίου με λίγους συμμετέχοντες μπορεί να μην έχουν αρκετά μεγάλο κοινό για να υποστηρίξουν το Συμβούλιο Εξέτασης. Θα ηταν καλο για τις κοινότητες χωρίς ένα ενεργό συμβούλιο εξέτασης να υιοθετήσουν μια πολιτική μη πρωτότυπης έρευνας του ιδρύματος Wikimedia.

Ερευνα περιθωριακών ομάδων[επεξεργασία]

Μια άλλη προφανής ανησυχία είναι πώς θα χειριστούν οι περιθωριακές ομάδες (π.χ. Ναζί κλπ.) που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Βικιεπιστήμιο ως εκδοτικό οίκο. Το Συμβούλιο Εξέτασης θα καθοδηγήσει την κοινότητα ώστε να σιγουρευτεί ότι όλα τα ερευνητικά έργα, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας των περιθωριακών ομάδων, πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ακαδημαϊκές ερευνητικές μεθόδους όπως περιγράφονται στις κατευθυντήριες γραμμές του Βικιεπιστημίου. Κατά περιόδους, μπορεί να είναι χρήσιμο να βελτιωθούν οι κατευθυντήριες γραμμές του Βικιεπιστημίου ώστε κατ' εξαίρεση να αποκλειστούν μερικοί τύποι ερευνών περιθωριακών ομάδων εάν ενοχλούν το Βικιεπιστήμιο ή αποσπούν την κοινότητα από την εκπαιδευτική της αποστολή.

Σχετικά με τις βίκι εκδόσεις[επεξεργασία]

Το Βικιεπιστήμιο δεν έχει ακόμη ένα σύστημα για τυπική έκδοση των εξετασμένων. Για τα ερευνητικά έργα του Βικιεπιστημίου μπορεί να μη χρειάζεται να είναι απαραίτητα μια τελική έκδοση της αναφοράς της ερευνητικής εργασίας για οποιοδήποτε τμήμα της εργασίας. Not Δεν είναι όλες οι ερευνητικές συνεισφορές στο Βικιεπιστήμιο αληθείς ή ακριβή. Παρόλα αυτά, ο σκοπός των ερευνητικών δραστηριοτήτων στο Βικιεπιστήμιο είναι να προωθήσει τη μάθηση, ώστε να μην παραλειφθούν και ανειδίκευτες ερευνητικές προσπάθειες - παρά, we συζητάμε, διορθώνουμε και χτίζουμε πάνω σε αυτές. Όταν μια ερευνητική εργασία έχει τελειώσει, μια περιληπτική αναφορά μπορεί να εκδοθεί σε μια σελίδα του Βικιεπιστημίου. Τα πρωτογενή δεδομένα και η ερευνητική αναφορά μπορούν να προστατευτούν από περαιτέρω επεξεργασία και να παραμείνουν ως ιστορικό αρχείο. Ένας στόχος του Βικιεπιστημίου είναι να καθιερώσει κοινότητες λογίων που μπορούν να διατελούν τυπική εξέταση τέτοιων ερευνητικών αναφορών. Μέχρι ένα τέτοιο σύστημα εξέταση των "βίκι εκδόσεων " μπορεί να καθιερωθεί, οι συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο θα μπορέσουν να επιλέξουν την έκδοσης πρωτότυπης έρευνας σε καθιερωμένα επιστημονικά περιοδικά. Το Συμβούλιο Εξέτασης μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε μια δυνατή ομάδα ειδικών που μπορούν να υποστηρίξουν την διαδικασία τυπικής εξέτασης.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]