Βοήθεια:Οδηγός για το έργο Σχολικό Υλικό

Από Βικιεπιστήμιο
Μετάβαση στην πλοήγηση Πήδηση στην αναζήτηση

Ο οδηγός αυτός είναι μία προσπάθεια συνοπτικής καταγραφής των βασικών κανόνων και δυνατοτήτων που χαρακτηρίζουν wiki έργα του Ιδρύματος Wikimedia, όπως η Βικιπαίδεια και το Βικιεπιστήμιο, ώστε οι νέοι συμμετέχοντες στο έργο Σχολικό Υλικό να είναι σε θέση να συνεισφέρουν γρήγορα με το δικό τους τρόπο.

Διαφορές ανάμεσα σε Βικιπαίδεια και Βικιεπιστήμιο[επεξεργασία]

Δείτε επίσης Συχνές ερωτήσεις

Η Βικιπαίδεια είναι μια ελεύθερη ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια. Τα Βικιβιβλία παρέχουν ελεύθερα διδακτικά εγχειρίδια. Το Βικιεπιστήμιο προορίζεται για την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού άλλων ειδών εκτός από τα εγχειρίδια και εγκυκλοπαιδικά άρθρα. Το Βικιεπιστήμιο υποστηρίζει ηλεκτρονικές παιδαγωγικές κοινότητες, ομάδες ανθρώπων που προσπαθούν να μάθουν για ορισμένα θέματα. Το Βικιεπιστήμιο είναι ένας τόπος όπου αυτές οι παιδαγωγικές κοινότητες μπορούν να συγκεντρωθούν και να ανακαλύψουν τους καλύτερους τρόπους ηλεκτρονικής μάθησης. Το Βικιεπιστήμιο είναι το πρώτο σχέδιο του WikiMedia που είναι ανοιχτό στη φιλοξενία και την ενίσχυση της έρευνας.

Βασικοί κανόνες συγγραφής και συμμετοχής[επεξεργασία]

Στα έργα του Ιδρύματος Wikimedia εφαρμόζονται ορισμένοι βασικοί κανόνες συγγραφής και συμμετοχής. Σημαντικοί κανόνες για τη Βικιπαίδεια, οι οποίοι ενδείκνυνται για το Βικιεπιστήμιο και το έργο Σχολικό Υλικό είναι οι παρακάτω:

Συνεκτικότητα και σελίδα-Πρότυπο[επεξεργασία]

Δείτε επίσης Βασική αρχή: Συνεκτικότητα

Αξιοσημείωτη για τα έργα wiki είναι η βασική αρχή της συνεκτικότητας. Όταν σε ένα σύνολο σελίδων wiki υπάρχει ομοιομορφία τόσο ως προς τη δομή όσο και ως προς το ύφος γραφής, θεωρείται ότι επιτυγχάνεται συνεκτικότητα η οποία καθιστά την ανάγνωση των σελίδων αυτών πιο εύκολη. Αυτό διότι η ανάγνωση λίγων σελίδων με κοινή μορφή συμβάλλει στην εξοικείωση των χρηστών με αυτή, με αποτέλεσμα η περαιτέρω ανάγνωση σελίδων ίδιας μορφής να καθίσταται ευκολότερη. Για παράδειγμα, η ύπαρξη μενού επιλογών με κοινή μορφή σε ένα σύνολο σελίδων βοηθάει την εξοικείωση των χρηστών με το μενού αυτό. Κατά αναλογία, η ύπαρξη σελίδων με πίνακα περιεχομένων κοινής μορφής βοηθάει την εξοικείωση των χρηστών με αυτόν. Ομοίως, η ύπαρξη σελίδων με κοινή δομή και σειρά ενοτήτων ενισχύει τη συνεκτικότητα.

Το λογισμικό στο οποίο βασίζονται το Βικιεπιστήμιο και η Βικιπαίδεια παρέχει έναν τρόπο δημιουργίας μενού επιλογών, πίνακα περιεχομένων, δομής ενοτήτων ή/και τμημάτων σελίδας ίδιας μορφής για κοινή χρήση στο σύνολο των σελίδων ενός έργου, όπως το Σχολικό Υλικό. Συγκεκριμένα, η δημιουργία σελίδας wiki με τίτλο που φέρει το ειδικό πρόθεμα "Πρότυπο:" και η μετέπειτα ενσωμάτωση της σε πολλές σελίδες ενός έργου προσφέρει σε αυτές κοινή λειτουργικότητα, ενισχύοντας τη συνεκτικότητα όλου του έργου. Για τη διευκόλυνση της συνεισφοράς χρηστών με βασικές ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και την ενίσχυση της συνεκτικότητας, το έργο Σχολικό Υλικό περιέχει την ειδική σελίδα Πρότυπο:Σχολικό υλικό μάθημα τάξης. Η ύπαρξη και δυνατότητα συμπερίληψης αυτής της σελίδας-Πρότυπο καθιστά εφικτή τη συμμετοχή στο έργο Σχολικό Υλικό χωρίς να είναι απαραίτητη η ανάπτυξη ειδικών ψηφιακών δεξιοτήτων από τους συμμετέχοντες (εκμάθηση του περιβάλλοντος VisualEditor ή του συντακτικού του κώδικα wiki).

Η δομή του αποθετηρίου[επεξεργασία]

Το έργο Σχολικό Υλικό συγκροτείται από τρία είδη σελίδων wiki. Ένα είδος αποτελούν οι βασικές σελίδες, όπου καθεμία εξ αυτών αναφέρεται σε ένα μάθημα, μία τάξη και μία βαθμίδα της σχολικής εκπαίδευσης. Συμπληρωματικά είδη σε αυτές θεωρούνται οι σελίδες τηλεοπτικού υλικού και προτεινόμενου λογισμικού. Σε αντίθεση με τις κύριες, αυτές διαχωρίζονται ανά μάθημα και εκπαιδευτική βαθμίδα. Παραδείγματα τέτοιων σελίδων αποτελούν η Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού και Τηλεοπτικό υλικό Γλώσσας Δημοτικού, αντίστοιχα.

Κάθε βασική σελίδα, ενός μαθήματος συγκεκριμένης τάξης και βαθμίδας, προτείνεται να ακολουθεί μια σταθερή δομή ως προς τη διάρθρωση του περιεχομένου της, για την επίτευξη της συνεκτικότητας στο σύνολο του έργου και την ταχύτερη εξοικείωση των χρηστών. Το Πρότυπο:Σχολικό υλικό μάθημα τάξης εμπεριέχει και αντανακλά τη δομή αυτή, στις βασικές σελίδες στις οποίες ενσωματώνεται και αξιοποιείται (με τρόπους που αναφέρονται παρακάτω). Αναλυτικότερα, κάθε βασική σελίδα περιλαμβάνει, μετά την εισαγωγή και τον πίνακα περιεχομένων, δύο ενότητες, την "Υλικό για τον/την μαθητή/τρια" και "Υλικό για τον/την εκπαιδευτικό". Η ενότητα "Υλικό για τον/την μαθητή/τρια" περιέχει τις υποενότητες "Σχολικά βιβλία (σύνδεσμοι για αποθήκευση)", "Διαδραστικά σχολικά βιβλία", "Τηλεοπτικό υλικό", "Πρόσθετο υλικό για μαθητές", και "Προτεινόμενο λογισμικό". Αντίστοιχα, η ενότητα "Υλικό για τον/την εκπαιδευτικό" περιέχει τις υποενότητες "Βιβλίο, σενάρια", "Πρόγραμμα σπουδών" και "Πρόσθετο υλικό για εκπαιδευτικούς".

Σύμφωνα με τη δομή του αποθετηρίου, η ενότητα "Σχολικά βιβλία (σύνδεσμοι για αποθήκευση)" περιλαμβάνει συνδέσμους προς βιβλίο μαθητή, τετράδιο εργασιών, βιβλίο για αμβλύωπες και πιθανά πρόσθετα βιβλία σχετιζόμενα με τη σελίδα. Η ενότητα "Διαδραστικά σχολικά βιβλία" εμπεριέχει συνδέσμους προς διαδραστικό βιβλίο μαθητή και τις διαδραστικές μορφές πιθανών πρόσθετων βιβλίων. Κατά αναλογία, η ενότητα "Τηλεοπτικό υλικό" κάθε βασικής σελίδας περιλαμβάνει ένα σύνδεσμο προς συμπληρωματική σελίδα με τέτοιο περιεχόμενο για το μάθημα. Ομοίως, η ενότητα "Προτεινόμενο λογισμικό" περιλαμβάνει δύο συνδέσμους προς συμπληρωματικές σελίδες με λογισμικά για Windows και Ubuntu/Linux σχετικά με το μάθημα. Στην ενότητα "Βιβλίο, σενάρια" αντιστοιχίζονται σύνδεσμοι προς το βιβλίο δασκάλου ή εκπαιδευτικού και προς εκπαιδευτικά σενάρια. Ακολούθως, η ενότητα "Πρόγραμμα σπουδών" αφορά συνδέσμους προς το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος, ενώ η ενότητα "Πρόσθετο υλικό για εκπαιδευτικούς" συνδέσμους προς εκπαιδευτικές πύλες, πλατφόρμες, ινστιτούτα, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς συναφείς με το μάθημα της σελίδας.

Προς το τέλος κάθε βασικής σελίδας (βλ. Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού) υπάρχουν διαθέσιμοι δύο μηχανισμοί πλοήγησης, παρέχοντας ισοδύναμους τρόπους μετάβασης σε άλλες σελίδες του έργου. Οι χρήστες μπορούν να μεταβαίνουν σε άλλες βασικές σελίδες προβαίνοντας αρχικά σε ενέργεια στην επιλογή "Ανάπτυξη" στα δεξιά του οριζόντιου μενού (εκπαιδευτικών βαθμίδων) και έπειτα σε ενέργεια επιλογής ενός συνδέσμου από τους διαθέσιμους. Πέραν αυτής της δυνατότητας, στο τέλος κάθε βασικής σελίδας υπάρχει κι ένα μενού κατηγοριών. Ειδικότερα, κάθε βασική σελίδα αντιστοιχίζεται σε τρεις κατηγορίες, δηλαδή στην "Σχολικό Υλικό" που είναι κοινή για όλες αυτές τις σελίδες, σε μία κατηγορία της μορφής <τάξη βαθμίδα> (π.χ. "ΣΤ' Δημοτικού") και σε μία της μορφής <μάθημα βαθμίδα> (π.χ. "Γλώσσα Δημοτικού"). Καθώς η πρώτη εκ των παραπάνω κατηγοριών είναι κοινή, ο σύνδεσμος Κατηγορία:Σχολικό υλικό λειτουργεί ως ευρετήριο όλων των βασικών σελίδων του έργου. Συγχρόνως, παρέχει συνδέσμους προς ευρετήρια σελίδων τηλεοπτικού υλικού και προτεινόμενου λογισμικού.

Δυνατότητες συνεισφοράς της κοινότητας[επεξεργασία]

Το έργο Σχολικό Υλικό έχει σχεδιαστεί με τρόπο που διευκολύνει τη συνεισφορά της κοινότητας, μέσω επεξεργασίας, δημιουργίας και κατηγοριοποίησης σελίδων wiki. Οι δυνατότητες αυτές περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω.

Επεξεργασία σελίδας[επεξεργασία]

Δείτε επίσης Ταυτόχρονη επεξεργασία

Για την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων επεξεργασίας μιας υπάρχουσας σελίδας επιλέγουμε από την οριζόντια γραμμή μενού τη λειτουργία "Επεξεργασία" (ή "Επεξεργασία κώδικα").

VisualEditor edit tab-el.png

Αν επιλέγοντας μια λειτουργία από τις παραπάνω στην επόμενη οθόνη προβάλλεται ένα πλαίσιο επεξεργασίας του οποίου η πρώτη γραμμή ξεκινά με το ειδικό κείμενο {{Σχολικό υλικό μάθημα τάξης, αυτό σημαίνει ότι η προς επεξεργασία σελίδα βασίζεται σε Πρότυπο. Στην περίπτωση αυτή, για την επεξεργασία της ακολουθούμε τις οδηγίες "Επεξεργασία σελίδας που βασίζεται σε Πρότυπο". Διαφορετικά, ακολουθούμε τις οδηγίες "Επεξεργασία σελίδας που δε βασίζεται σε Πρότυπο".

Επεξεργασία σελίδας που βασίζεται σε Πρότυπο[επεξεργασία]

Για παράδειγμα, αν μεταβούμε στη σελίδα Γλώσσα ΣΤ' Δημοτικού και επιλέξουμε επεξεργασία θα παρατηρήσουμε ότι η πρώτη γραμμή του σχετικού πλαισίου ξεκινά με δύο άγκιστρα και το ειδικό κείμενο {{Σχολικό υλικό μάθημα τάξης. Συγχρόνως, στην τελευταία γραμμή υπάρχουν δύο άγκιστρα με αντίθετη φορά.

{{Σχολικό υλικό μάθημα τάξης


}}

Τα διπλά άγκιστρα με τις διαφορετικές φορές υποδηλώνουν την έναρξη και το τέλος της σελίδας. Το ειδικό κείμενο-φράση "Σχολικό υλικό μάθημα τάξης" μετά τα πρώτα άγκιστρα υποδηλώνει πως ονομάζεται το Πρότυπο στο οποίο βασίζεται η σελίδα υπό επεξεργασία. Το Πρότυπο καθορίζει τη βασική διαμόρφωση των σελίδων που βασίζονται σε αυτό (πίνακας περιεχομένων, ενότητες, κατηγορίες κτλ), αλλά όχι το ίδιο το περιεχόμενο τους (κείμενα, σύνδεσμοι κ.α.).

Ανάμεσα στην πρώτη και τελευταία γραμμή με τα άγκιστρα παρεμβάλλονται άλλες, καθεμία από τις οποίες ξεκινά στα αριστερά με μία κάθετη γραμμή |, την οποία ακολουθεί μια ειδική ονομασία (μεταβλητή), ένα σύμβολο ίσον (αντιστοίχιση) και έπειτα ένα κείμενο ή ένας σύνδεσμος (τιμή). Αντιστοιχίζοντας στις ειδικές ονομασίες κείμενα ή/και συνδέσμους μπορούμε να διαμορφώνουμε το περιεχόμενο σελίδων που έχουν ως βάση το Πρότυπο. Οι ειδικές ονομασίες που υποστηρίζει το Πρότυπο:Σχολικό υλικό μάθημα τάξης για την επεξεργασία περιεχομένου σελίδων που βασίζονται σε αυτό παρατίθενται παρακάτω.

Κάθε σελίδα του έργου Σχολικό Υλικό που βασίζεται σε αυτό το Πρότυπο (είναι απαραίτητο να) περιλαμβάνει τις εξής 4 γραμμές, με κατάλληλα λεκτικά μετά τα σύμβολα ίσον. Για παράδειγμα, αν μια σελίδα αφορά το μάθημα Γλώσσα, της τάξης ΣΤ', της βαθμίδας Δημοτικό, η ορθή συμπλήρωση των γραμμών αυτών είναι ως εξής:

|onomaMathimatos      =Γλώσσα
|onomaMathimatosSeGeniki  =Γλώσσας
|taxhMathimatos      =ΣΤ
|vathmidaSeGeniki     =Δημοτικού

Σε κάθε σελίδα του έργου μπορούν να προστεθούν ως περιεχόμενο σύνδεσμοι προς βιβλίο μαθητή, δασκάλου ή εκπαιδευτικού, τετράδιο εργασιών και βιβλίο για αμβλύωπες όπως φαίνεται παρακάτω. Κάθε τέτοιος σύνδεσμος παραπέμπει σε αρχείο κατάλληλης μορφής για μεταφόρτωση και αποθήκευση. Όταν η σελίδα αφορά μάθημα πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης προτείνεται να συμπληρώνεται σύνδεσμος στη γραμμή με την ειδική ονομασία vivlioDaskalou και όταν αφορά δευτεροβάθμιας η γραμμή με την ονομασία vivlioEkpaideutikou.

|vivlioMathiti    =http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E104&download=/4bd94046bspo/523c139aeyya
|vivlioDaskalou    =http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E104&download=/4bd94046bspo/4bd94015nmju
|vivlioEkpaideutikou =
|tetradioErgasiwn   =http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E104&download=/4bd94046bspo/523c1459ge59
|vivlioGiaAmvlyopes  =http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E104&download=/52440a34hi7p

Αν σε ένα μάθημα κάποιας τάξης και βαθμίδας αντιστοιχεί/ούν πέρα από το βασικό βιβλίο και κάποιο/α πρόσθετο/α, τότε αυτό/ά μπορεί να δηλώνεται /ονται ως περιεχόμενο στη σελίδας με τον τρόπο που παρατίθεται στη συνέχεια. Για κάθε πρόσθετο βιβλίο δίδεται στη σχετική γραμμή ο τίτλος του και στην επόμενη σύνδεσμος προς αρχείο μεταφόρτωσης του. Στο παράδειγμα έχει αντικατασταθεί το τελικό σκέλος των συνδέσμων με '...' για να καταστεί πιο ευανάγνωστο.

|extraVivlioGiaApothikeusiTitle1 =Ορθογραφικό - ερμηνευτικό λεξικό
|extraVivlioGiaApothikeusiLink1  =http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E104&download=/4bd940...
|extraVivlioGiaApothikeusiTitle2 =Γραμματική
|extraVivlioGiaApothikeusiLink2  =http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-E104&download=/4bd940...

Τα δύο ανωτέρω παραδείγματα αφορούν συνδέσμους προς αρχεία για μεταφόρτωση και αποθήκευση. Για συνδέσμους προς τις διαδραστικές εκδοχές σχολικών βιβλίων το Πρότυπο υποστηρίζει τον παρακάτω τρόπο ενσωμάτωσης τους σε μία σελίδα.

|vivlioMathitiEmploutismeno    =http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/515/
|vivlioMathitiMhEmploutismeno   =
|extraVivlioDiadrastikoTitle1   =Ορθογραφικό - ερμηνευτικό λεξικό
|extraVivlioDiadrastikoLink1   =http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/650/
|extraVivlioDiadrastikoTitle2   =Γραμματική
|extraVivlioDiadrastikoLink2   =http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-E104/579/

Τέλος, η ενσωμάτωση συνδέσμου προς το πρόγραμμα σπουδών του μαθήματος της σελίδας πραγματοποιείται με τον εξής τρόπο:

|programmaSpoudwn            =http://ebooks.edu.gr/info/cps/2deppsaps_GlossasDimotikou.pdf

Επεξεργασία σελίδας που δε βασίζεται σε Πρότυπο[επεξεργασία]

Αντίθετα, αν μεταβούμε σε σελίδα όπως είναι η Γλώσσα Α' Δημοτικού και επιλέξουμε επεξεργασία θα παρατηρήσουμε ότι η πρώτη γραμμή του πλαισίου δε ξεκινά με αυτό το ειδικό κείμενο. Σε τέτοια περίπτωση, στην ενεργοποιημένη προς επεξεργασία προβολή, μπορούν να γίνουν αλλαγές στη σελίδα τόσο μέσω του οπτικού επεξεργαστή VisualEditor όσο και με ενσωμάτωση κώδικα wiki στο πλαίσιο κειμένου. Οι παρακάτω οδηγίες επεξεργασίας σελίδας μπορούν να εφαρμοστούν και στο Βικιεπιστήμιο παρότι έχουν συγγραφεί για τη Βικιπαίδεια.

Επεξεργασία με το γραφικό περιβάλλον VisualEditor[επεξεργασία]
Δείτε επίσης Γενικές πληροφορίες για τον VisualEditor

Μετά την ενεργοποίηση του γραφικού περιβάλλοντος VisualEditor καθίσταται διαθέσιμη μια οριζόντια γραμμή εργαλείων για την επεξεργασία του περιεχομένου και της μορφοποίησης της σελίδας. Ενεργοποιώντας σε αυτή τη γραμμή εργαλείων την επιλογή "Προχωρημένο" καθίσταται διαθέσιμη μια δεύτερη οριζόντια γραμμή εργαλείων, ακριβώς κάτω από την προαναφερόμενη.

Advanced edit toolbar 2010-el.png

Οι λειτουργίες που διατίθενται στους χρήστες μέσω αυτών των γραμμών εργαλείων περιγράφονται στους παρακάτω συνδέσμους.

Επεξεργασία με χρήση κώδικα wiki[επεξεργασία]

Σε αυτό το σημείο παρατίθενται παραδείγματα χρήσης κώδικα wiki για τη διαμόρφωση σελίδων που δε σχετίζονται με το Πρότυπο.

Η χρήση, στην ίδια γραμμή, πολλαπλών συμβόλων ισότητας πριν και μετά από κάποιο κείμενο καθιστά το κείμενο αυτό τίτλο ενότητας ή υποενότητας. Χρησιμοποιώντας δύο συνεχόμενα σύμβολα ισότητας ορίζουμε ότι το ενδιάμεσο κείμενο αποτελεί τίτλο ενότητας. Με τρία σύμβολα ορίζουμε τίτλο υποενότητας κ.ο.κ.

==Υλικό για τον/την μαθητή/τρια==

====Σχολικά βιβλία (σύνδεσμοι για αποθήκευση)====

Η χρήση, σε διαδοχικές γραμμές, συμβόλων αστερίσκου στα αριστερά τις μετατρέπει σε μη αριθμημένους καταλόγους (προβάλλονται ως λίστες με κουκκίδες). Κάθε τέτοια λίστα συνήθως περιλαμβάνει ένα σύνολο παραπομπών είτε προς εξωτερικές πηγές είτε προς άλλες εσωτερικές σελίδες του έργου στο Βικιεπιστήμιο. Στη συνέχεια παρατίθενται δύο παραδείγματα πιθανών καταλόγων, ενός προς εξωτερικές πηγές και ενός προς εσωτερικές σελίδες, με τις αντίστοιχες υποενότητες στις οποίες ανήκουν.

===Διαδραστικά σχολικά βιβλία===
*[http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-A110&download=/4e5e991d8e07/52380... Βιβλίο μαθητή]
*[http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-A110&download=/4e5e991d8e07/52381... Τετράδιο εργασιών]
*[http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-A110&download=/4e5e991d8e07/4e5e9... Εικονογραφημένο λεξικό]
*[http://ebooks.edu.gr/modules/document/document.php?course=DSDIM-A110&download=/5242cbd... Βιβλίο για αμβλύωπες]

====Προτεινόμενο λογισμικό====
*[[Για Windows]]
*[[Για Ubuntu/Linux]]

Πέρα από τα προαναφερθέντα, είναι σημαντικό κάθε σελίδα του έργου Σχολικό Υλικό να ανήκει σε ορισμένες κατηγορίες περιεχομένου. Για τις σελίδες η επεξεργασία των πραγματοποιείται με κώδικα wiki, υφίστανται παρακάτω οδηγίες κατηγοριοποίησης.

Επιπλέον πληροφορίες για την επεξεργασία σελίδων με κώδικα wiki υπάρχουν διαθέσιμες στους παρακάτω συνδέσμους:

Δημιουργία σελίδας και κατηγοριοποίηση[επεξεργασία]

Δείτε επίσης Πώς να ξεκινήσεις μια νέα σελίδα

Κατά τη δημιουργία νέας σελίδας στο Βικιεπιστήμιο είναι απαραίτητη η αντιστοίχιση ενός τίτλου σε αυτή, η μορφή του οποίου προτείνεται να είναι συμβατή με τις αρχές ονοματοδοσίας σελίδων στη Βικιπαίδεια.

Δημιουργία σελίδας και μορφή τίτλου[επεξεργασία]

Στο έργο Σχολικό Υλικό κατά τη δημιουργία νέας σελίδας προτείνεται να αποδίδεται τίτλος της παρακάτω μορφής για την ενίσχυση της συνεκτικότητας:

Μάθημα Τάξη' Βαθμίδα

Παράδειγμα τίτλου αυτής της μορφής αποτελεί αυτός που έχει δοθεί για τη σελίδα Γλώσσα Α' Δημοτικού:

Γλώσσα Α' Δημοτικού

Σε περίπτωση που δοθεί τίτλος σε νέα σελίδα ο οποίος δεν ακολουθεί την παραπάνω μορφή, το Βικιεπιστήμιο προσφέρει δυνατότητες μετονομασίας σελίδας.

Κατηγοριοποίηση σελίδας[επεξεργασία]

Δείτε επίσης Κατηγοριοποίηση

Κάθε σελίδα του έργου Σχολικό Υλικό είναι απαραίτητο να αντιστοιχίζεται σε κατηγορίες τόσο για την οργάνωση του συνολικού περιεχομένου του έργου όσο και για τη διευκόλυνση ανάκτησης της. Στις σελίδες που βασίζονται σε Πρότυπο η κατηγοριοποίηση τους πραγματοποιείται αυτόματα. Αντίθετα, στις σελίδες που δε βασίζονται σε Πρότυπο η κατηγοριοποίηση είναι απαραίτητο να πραγματοποιείται με χειροκίνητες ενέργειες.

Κατηγοριοποίηση σελίδας που δε βασίζεται σε Πρότυπο[επεξεργασία]

Συγκεκριμένα, με ενεργοποιημένη τη λειτουργία επεξεργασίας σελίδας, στην προτελευταία γραμμή του σχετικού πλαισίου είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα κείμενο της παρακάτω μορφής για την κατηγοριοποίηση της:

[[Κατηγορία:Σχολικό υλικό]][[Κατηγορία:Τάξη' Βαθμίδα]][[Κατηγορία:Μάθημα Βαθμίδα]]

Παράδειγμα κατηγοριοποίησης της σελίδας Γλώσσα Α' Δημοτικού με βάση την παραπάνω μορφή αποτελεί το παρακάτω κείμενο στην προτελευταία γραμμή της.

[[Κατηγορία:Σχολικό υλικό]][[Κατηγορία:Α' Δημοτικού]][[Κατηγορία:Γλώσσα Δημοτικού]]

Κατηγορίες συμμετεχόντων[επεξεργασία]

Στα έργα της Βικι-οικογένειας υπάρχουν ορισμένες κατηγορίες συμμετεχόντων, με κυριότερες τους χρήστες, τους επιστάτες και τους γραφειοκράτες.

Χρήστες/Βικιεπιστήμονες[επεξεργασία]

Χρήστες του Βικιεπιστημίου ή αλλιώς Βικιεπιστήμονες, είναι οι χρήστες που συνεισφέρουν στο Βικιεπιστήμιο.

Οι Βικιεπιστήμονες έχουν δικαίωμα:

 • Να γράφουν σε όλες τις σελίδες
 • Να δημιουργούν νέες σελίδες
 • Να προτείνουν διαγραφή σελίδων
 • Να διαγράφουν το περιεχόμενο των σελίδων

Οι εγγεγραμμένοι Βικιεπιστήμονες έχουν δικαίωμα:

 • Να γράφουν σε ημι-κλειδωμένες σελίδες
 • Να διατηρούν σελίδα για τον εαυτό τους και τις συζητήσεις τους. Δείτε στην σελίδα χρήστη για το τι επιτρέπεται και τι όχι εκεί (και αυτές οι σελίδες μπορούν να γίνουν αντικείμενο επεξεργασίας από όλους).

Επιστάτες[επεξεργασία]

Οι επιστάτες του Βικιεπιστημίου (γνωστοί και ως διαχειριστές), είναι χρήστες του Βικιεπιστημίου που έχουν πρόσβαση σε τεχνικές λειτουργίες που βοηθούν στη συντήρησή του. Αυτές οι λειτουργίες περιλαμβάνουν:

 • την διαγραφή σελίδων
 • την προστασία σελίδων (την απαγόρευση επεξεργασίας μιας σελίδας σε ορισμένες ομάδες χρηστών)
 • την φραγή άλλων χρηστών (την απαγόρευση επεξεργασίας σε χρήστες, εγγεγραμμένους και μη, που εμποδίζουν τη δουλειά της κοινότητας)
 • την ακύρωση των παραπάνω ενεργειών
 • την εισαγωγή σελίδων (την μεταφορά από άλλα βίκι κάποιων σελίδων με το πλήρες ιστορικό τους)

Κάθε χρήστης μπορεί να συμπεριφερθεί όπως ένας επιστάτης, ακόμη και αν δεν του έχουν δοθεί αυτές οι πρόσθετες διοικητικές λειτουργίες. Ωστόσο, αν διαπιστώσετε κάτι που χρειάζεται την παρέμβαση ενός επιστάτη, μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια.

Γραφειοκράτες[επεξεργασία]

Ένας γραφειοκράτης είναι ένας χρήστης που έχει την τεχνική δυνατότητα:

 • να δώσει την ιδιότητα διαχειριστή ή γραφειοκράτη σε έναν άλλο χρήστη,
 • να δώσει και να αφαιρέσει την ιδιότητα bot σε έναν χρήστη.