Πληροφοριακό Σύστημα Διοίκησης

Από Βικιεπιστήμιο
Αυτό το άρθρο χρειάζεται επιμέλεια ώστε να ανταποκρίνεται σε υψηλότερες προδιαγραφές ορθογραφικής και συντακτικής ποιότητας ή μορφοποίησης.

Σημείωση: Πολλές φορές τα κείμενα στα οποία βρίσκεται αυτό το πρότυπο, παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Κάντε ένα σχετικό έλεγχο πριν ξεκινήσετε την επιμέλεια, αφού είναι πιθανό να διαγραφεί. Μετά την επιμέλεια του άρθρου, είστε ελεύθεροι να διαγράψετε αυτή την επισήμανση. Για περαιτέρω βοήθεια, δείτε τα άρθρα Πώς να επεξεργαστείτε μια σελίδα και Βικιεπιστήμιο:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων.

Πληροφοριακό Σύστημα[επεξεργασία]

Εισαγωγή στα ΠΣΔ[επεξεργασία]

Η πληροφορία αποτελεί σημαντικό πόρο για κάθε οργανισμό. Το μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον και η συνεχής ανάγκη για γρήγορη προσαρμογή ενός οργανισμού σ'αυτό, καθιστούν αναγκαία τη διαθεσιμότητα επίκαιρων και υψηλής ποιότητας πληροφοριών για την αποτελεσματική διοίκηση και λειτουργία του. Πληροφοριές που αφορούν όλο το εύρος των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού βοηθούν στην κατάστρωση βελτιώμενων στρατηγικών, στη λήψη ισχυρά τεκμηριωμενών αποφασεών και στην αποδοτικότερη εκτέλεση των λειτουργιών του.

Τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης υπάρχουν για να παρέχουν στους χρήστες τους εκείνες τις πληροφορίες που κρίνονται αναγκαίες από αυτούς για την εκτέλεση των εργασιών τους. Γι'αυτό το λόγο οι χρήστες, συλλογικά, πρέπει να ενδιαφέρονται για τον τρόπο θεώρησης και σχεδιασμού τέτοιων πληροφοριακών συστημάτων.

Μέχρι την δεκαετία του '70, τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης ήταν ένα θέμα που παρουσίαζε ενδιαφέρον μόνο για τα άτομα που ήταν ειδικευμένα στην πληροφορική. Οι χρήστες των πληροφοριακών συστημάτων ήταν απλοί χρήστες, δηλαδή η αλληλεπίδραση τους με αυτά ήταν σε μεγάλο βαθμό παθητική. Σήμερα, ο ρόλος των χρηστών έχει επαναπροσδιοριστεί. Η εξέλιξη της τεχνολογίας των πληροφοριών κατέστησε δυνατή τη συμμετοχή τους σε όλες τις φάσεις ανάπτυξης και λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης. Επίσης, επιστημονικές μελέτες έχουν δείξει ότι η ενεργός συμμετοχή των χρηστών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία ενός πληροφοριακού συστήματος.

Όμως, ενώ τα πληροφοριακά συστήματα προσθέτουν μια νέα διάσταση στη διοίκηση των οργανισμών, δημιουργούν μεγαλύτερες υπευθυνότητες και απαιτήσεις μάθησης στους χρήστες τους.

Η διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης εμπερικλείει συνιστώσες τεχνικού, διοικητικού, οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα που δεν πρέπει να θεώρουνται μεμονώμενα. Τα άτομα που είναι ειδικευμένα στην πληροφορική πρέπει να αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία σε μη τεχνικά θέματα, ενώ τα λοιπά άτομα πρέπει να αναγωρίζουν την σπουδαιότητα των τεχνικών θεμάτων στην όλη διαδικασία. Όταν όλα τα άτομα που εμπλέκονται στην διαδικασία ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος διοίκησης κατανοούν ότι υπάρχουν διαφορετικές θεωρήσεις γι'αυτό, η εκτέλεση του έργου γίνεται με επιτυχία.

Ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης αποτελεί σημαντική επένδυση για τον οργανισμό. Έτσι πρέπει να αξιολογείται περιοδικά η αποδοτικότητα της επένδυσης αυτής. Για κάθε τέτοια αξιολόγηση πρέπει να εξέταζεται η καταλληλότητα του υπάρχοντος πληροφοριακού συστήματος και η ανάγκη τροποποίσης ή επέκτασης του. Σε μια τέτοια περίπτωση, το αντίστοιχο έργο πρέπει να εκτελείται κατά τρόπο ώστε το νέο πληροφοριακό σύστημα διοίκησης να αποτελεί ένα συνεκτικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό σύνολο των επιμέρους συστατικών του.

Η έννοια των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης[επεξεργασία]

Ένα πληροφοριακό σύστημα διοίκησης, ή απλά πληροφοριακό σύστημα, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήστη-μηχανής με σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, καθώς και χειρόγραφων εργασιών.

Με τον όρο “ολοκληρωμένο” εννοείται ότι τα λειτουργικά τμήματα του πληροφοριακού συστήματος είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους σε μια οντότητα. Έτσι, σ'ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα υπάρχει ολοκλήρωση των δεδομένων, τεχνολογική ολοκλήρωση και ολοκλήρωση των λειτουργιών. Ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από επιμέρους εφαρμογές κάθε μία απο τις οποίες αποβλέπει στην ικανοποίηση των πληροφοριακών αναγκών μιας συγκεκριμένης λειτουργίας του οργανισμού. Όμως, ο σχεδιασμός των εφαρμογών αυτών γίνεται στα πλαίσια μιας ολικής θεώρησης των πληροφοριακών αναγκών του οργανισμού. Δηλαδή, οι διάφορες λειτουργικές περιοχές δεν αντιμετωπίζονται μεμονωμένα αλλά πάντοτε σε σχέση με το όλο σύστημα.

Οι επιμέρους εφαρμογές ενός πληροφοριακού συστήματος αναπτύσσονται για την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών διαφορετικών ομάδων χρηστών. Επομένως, εάν δεν υπάρχουν ολοκληρωμένοι μηχανισμοί και επεξεργασίες οι επιμέρους αυτές εφαρμογές μπορεί να είναι ακόλουθες και ασύμβατες μεταξύ τους.

Ορισμός[επεξεργασία]

Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα χρήστη-μηχανής με σκοπό την υποστήριξη των διοικητικών και λειτουργικών δραστηριοτήτων και των διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε ένα οργανισμό.

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΠΣΔ)[επεξεργασία]

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΠΣΔ), συλλέγουν και εξεργάζονται δεδομένα και μεταφέρουν τις προκύπτουσες πληροφορίες, που είναι απαραίτητες για την λήψη των δομημένων κυρίως αποφάσεων, στα διευθυντικά στελέχη. Με άλλα λόγια σκοπός ενός ΠΣΔ είναι όχι μόνο η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αλλά και η διανομή των πληροφοριών στα διευθυντικά στελέχη, έτσι ώστε, να μπορούν να αξιολογούν τις παρουσιαζόμενες καταστάσεις και χρησιμοποιώντας τις απαραίτητες πληροφορίες, την κρίση και την διαίσθηση τους, να παίρνουν τις καλύτερες δυνατές αποφάσεις. Τα ΠΣΔ συνήθως παρέχουν αναφορές και στατιστικές αναλύσεις, όπως π.χ. Μηνιαίες πωλήσεις ανά προϊόν, ομάδα προϊόντων, πωλητή, γεωγραφική περιοχή κ.τ.λ, στοιχεία σχετικά με τους εργαζομένους. Βέβαια, για την επίτευξη του στόχου τους τα ΠΣΔ συλλέγουν πληροφορίες από τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών(ΗΕΔ) και τα μετατρέπουν σε πολύτιμη πληροφόρηση. Ωστόσο, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα ΠΣΔ δεν παίρνουν από μόνα τους τις αποφάσεις, ούτε λένε στα διευθυντικά στελέχη πώς να τις πάρουν, αλλά απλά παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Τα κυριότερα χαρακτήτιστικα ενός ΠΣΔ είναι τα ακόλουθα:[επεξεργασία]

 • Η υποστήριξη των λειτουργιών της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των δεδομένων, δηλαδή η εκτέλεση των συναλλαγών και η διατήρηση των αρχείων.
 • Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε έγκυρη και δομημένη πληροφόρηση σε όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας.
 • Η παροχή ασφάλειας στο ΠΣΔ και η δυνατότητα πρόσβασης μόνο από το προσωπικό που έχει εξουδιοδότηση σ'αυτό.
 • Η χρησιμοποίηση μιας ολοκληρωμένης τράπεζας δεδομένων για την υποστήριξη διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών.
 • Η δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες πληροφοριακές ανάγκες των διευθυντικών στελεχών.

Σχέση ανάμεσα στα ΠΣΔ και ΗΕΔ[επεξεργασία]

Τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης(ΠΣΔ) είναι προφανές, ότι συνδέονται με τα συστήματα επεξεργασίας συναλλαγών(ΗΕΔ), διότι, πολλά από τα δεδομένα που απαιτούνται για την υποστήριξη της λήψης των αποφάσεων, προέρχονται από τις επιχειρησιακές συναλλαγές και ως γνωστό τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και αποθηκεύονται σε συστήματα δεν θα ήταν διαθέσιμα τα δεδομένα, που χρειάζεται να εξεργασθούν, ώστε να δώσουν τις αναγκαίες πληροφορίες για τη λήψη των αποφάσεων. Όμως, παρά τη σχέση τους αυτή, τα δύο είδη συστημάτων δεν είναι “συνώνυμα”.Οι κυριότερες διαφορές ανάμεσα στα ΠΣΔ και ΗΕΔ[επεξεργασία]

 • Τα συστήματα ΗΕΔ υποστηρίζουν κύριως μεμονεμένες λειτουργίες ενώ τα ΠΣΔ μπορούν να υποστηρίζουν ταυτόχρονα πολλές διαφορετικές λειτουργίες της επιχείρησης ενοποιώντας τη ροή των πληροφορίων μέσα τους.
 • Τα συστήματα ΗΕΔ εστιάζονται κυρίως στο κατώτερο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας, ενώ τα ΠΣΔ καλύπτουν τις ανάγκες για δομημένη πληροφόρηση όλων των επιπέδων.
 • Τα μεμονωμένα αρχεία, που χρησιμοποιούνται στα συστήματα ΗΕΔ έχουν μικρότερη ευελιξία στην κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των διευθυντικών στελεχών, απ'ότι η ολοκληρωμένη τράπεζα δεδομένων που παρέχουν τα ΠΣΔ.
 • Οι πληροφοριακές ανάγκες των διευθυντικών στελέχων καλύπτονται από τα συστήματα ΗΕΔ με τη βοήθεια προγραμματισμένων αναφορών, ενώ από τα ΠΣΔ όχι μόνο με τη βοήθεια προγραμματισμένων αναφορών, αλλά και με την υποστήριξη των πλέον προσφάτων διαθέσιμων πληροφοριών.

Πηγές[επεξεργασία]

Bιβλιογραφία[επεξεργασία]

 • Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση επιχειρήσεων, Γεώργιος Σ.Οικονόμου & Νικόλαος Β.Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1994, τόμος α
 • Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, Γ.Βασιλακόπουλος & Β.Χρυσικόπουλος, Εκδόσεις Πειραιάς 1990
 • Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση επιχειρήσεων, Γεώργιος Σ.Οικονόμου & Νικόλαος Β.Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 2004, Γ έκδοση, τόμος α
 • Πληροφοριακά συστήματα για τη διοίκηση επιχειρήσεων,Γεώργιος Σ.Οικονόμου & Νικόλαος Β.Γεωργόπουλος, Εκδόσεις Μπένου, Αθήνα 1995, Β έκδοση, τόμος α

Διαδίκτυο[επεξεργασία]

BPC, Articles and Glossary

Knowledge and Database Systems Laboratory Courses