Σχηματισμός και τύποι της Μέσης και της Παθητικής Φωνής

Από Βικιεπιστήμιο

Οι τύποι των ρημάτων στους χρόνους τους παρατίθενται παρακάτω. Εδώ θα περιγραφεί ο τρόπος δημιουργίας της Παθητικής Φωνής.


Η δημιουργία της Παθητικής Φωνής


Για να δημιουργήσει κανείς τους τύπους Παθητικής Φωνής αρκεί να γνωρίζει αυτούς της Μέσης. Οι χρόνοι της Π.Φ. είναι οι ίδιοι με αυτούς της Μέσης, με μόνη διαφορά τους χρρόνους του Ενεστώτα και του Μέλλοντα. Εδώ υπάρχει μία ειδική μορφοποίηση, η οποία είναι αρκετά απλή. Αρχικά παίρνουμε το θέμα, λ.χ. το θέμα του λύομαι. Στον Μέλλοντα το ρήμα είναι λύσομαι. Ας ξεχωρίσουμε τώρα το θέμα από την κατάληξη. Θέμα λυ-, κατάληξη -σομαι. Για να δημιουργήσουμε τους τύπους της Π.Φ. προσθέτουμε μεταξύ του θέματος και της κατάληξης, το πρόσφυμα -θη. "Συγκολλώντας" το θέμα, το πρόσφυμα και την κατάληξη, προκύπτει το ρήμα λυθήσομαι. Στον αόριστο υπάρχει μία διαφοροποίηση από τον κανόνα του Μέλλοντα. Ας αρχίσουμε με τον ξεχωρισμό θέματος και κατάληξης. Τύπος: ελυσάμην. Θέμα: πάλι λυ- (αφού το αποτελεί αύξηση), κατάληξη -σάμην. Εδώ θα ασχοληθούμε με τον τύπο του αορίστου. Όχι, δεν είναι ελυθησάμην, αλλά ελύθην. Αυτό μπορούμε να το θυμόμαστε εύκολα και από την Νέα Ελληνική, και ειδικά από την Καθαρεύουσα. Φοβήθηκα, φοβούμαι, εφοβήθην .


Τώρα θα δώσουμε τους τύπου του κλασικού ρήματος λύω σ' όλα τα πρόσωπα, όλων των χρόνων.