Τμήμα:Σουηδικά/Αριθμοί

Από Βικιεπιστήμιο
(Ανακατεύθυνση από Αριθμοί)
Εισαγωγή στα Σουηδικά

Αριθμητικά[επεξεργασία]

Αριθμητικά (räkneord) ονομάζονται τα επίθετα εκείνα που σχετίζονται με αριθμούς. Χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα απόλυτα (kardinaltal) και τα τακτικά (ordinaltal) αριθμητικά

Απόλυτα Αριθμητικά[επεξεργασία]

Τα απόλυτα αριθμητικά είναι τα επίθετα εκείνα που προσδιορίζουν το πλήθος των αντικειμένων ενός συνόλου, για παράδειγμα λέμε στα ελληνικά ένα βιβλίο, δύο ποτήρια, δέκα τρεις μαύρες γάτες κ.λ.π.

Τακτικά Αριθμητικά[επεξεργασία]

Τα τακτικά αριθμητικά είναι τα επίθετα εκείνα που προσδιορίζουν τη σειρά των αντικειμένων ενός συνόλου, για παράδειγμα λέμε στα ελληνικά ο πρώτος άνθρωπος στο φεγγάρι, ο τρίτος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος κ.λ.π.

Σουηδικά Αριθμητικά[επεξεργασία]

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται τα αριθμητικά (απόλυτα και τακτικά) στα σουηδικά για τους αριθμούς από το μηδέν έως το είκοσι:

kardinaltal ordinaltal
0 noll nollte
1 ett or en första
2 två andra
3 tre tredje
4 fyra fjärde
5 fem femte
6 sex sjätte
7 sju sjunde
8 åtta åttonde
9 nio nionde
10 tio tionde
11 elva elfte
12 tolv tolfte
13 tretton trettonde
14 fjorton fjortonde
15 femton femtonde
16 sexton sextonde
17 sjutton sjuttonde
18 arton artonde
19 nitton nittonde
20 tjugo tjugonde

Το απόλυτο αριθμητικό ένα , στα σουηδικά έχει δύο μορφές, την ουδέτερη, ett, και την κοινή en.

Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα σουηδικά αριθμητικά για τα πολλαπλάσια του δέκα:

kardinaltal ordinaltal
20 tjugo tjugonde
30 trettio trettionde
40 fyrtio fyrtionde
50 femtio femtionde
60 sextio sextionde
70 sjuttio sjuttionde
80 åttio åttionde
90 nittio nittionde
100 (ett) hundra hundrade
1.000 (ett) tusen tusende
1.000.000 en miljon miljonte
1.000.000.000 en miljard miljarte
1.000.000.000.000 en biljon biljonte
1.000.000.000.000.000 en triljon triljonte