Χρόνοι ρημάτων

Από Βικιεπιστήμιο
Εισαγωγή στα Σουηδικά

Γραμματική[επεξεργασία]

Τα σουηδικά ρήματα έχουν σχετικά λίγους χρόνους. Αλλά, όπως στα αγγλικά, δημιουργούνται με τη βοήθεια των βοηθητικών ρημάτων. Τα σουηδικά ρήματα δεν αλλάζουν πτώσεις και καταλήξεις αναλόγως του προσώπου. Η κατάληξη του ρήματος παραμένει πάντα η ίδια ανεξάρτητα της αντωνυμίας.

Το ομαλό ρήμα arbeta (μτφ.: δουλεύω)

Οι καταλήξεις των ομαλών ρημάτων σημειώνονται έντονα.

Ο Alfred Nobel εφηύρε τον δυναμίτη το 1866.


Χρόνος Ελληνικά Σουηδικά
Απαρέμφατο Να δουλεύω (Att) arbeta
Παροντικός Χρόνος (Ενεστώτας) Εγώ δουλεύω Jag arbetar
Παρελθοντικός Χρόνος (Αόριστος) Εγώ δούλεψα Jag arbetade
Παρελθοντικός Χρόνος (Παρακείμενος) Εγώ έχω δουλέψει Jag har arbetat
Παρελθοντικός Χρόνος (Υπερσυντέλικος) Εγώ είχα δουλέψει Jag hade arbetat
Μελοντικός Χρόνος (Μέλλοντας) Εγώ θα δουλέψω Jag ska arbeta

Το ανώμαλο ρήμα "πηγαίνω" ()

Χρόνος Ελληνικά Σουηδικά
Απαρέμφατο Να πηγαίνω (Att) gå
Ενεστώτας Εγώ πηγαίνω Jag går
Αόριστος Εγώ πήγα Jag gick
Παρακείμενος Εγώ έχω πάει Jag har gått
Υπερσυντέλικος Εγώ είχα πάει Jag hade gått
Μέλλοντας Εγώ θα πάω Jag ska gå


Τα ανώμαλα ρήματα vara (μτφ: είμαι), ha (μτφ: έχω) and ska/skulle (μτφ: θα) χρησιμοποιούνται σε σύνθετους χρόνους περίπου όπως τα ρήματα είμαι, έχω και το μόριο θα στα ελληνικά .


vara

(att) varaείμαι
jag varήμουν (αόριστος)
jag har varitήμουν (παρακείμενος)
jag ärI am

ha

(att) haέχω
jag hadeεγώ είχα (αόριστος)
jag har haftεγώ είχα (παρακείμενος - χρήση του βοηθητικού ρήματα έχω - (att) ha)
jag harεγώ έχω

ska & skulle

jag skaεγώ θα
jag skulleεγώ θα (παρελθόν)

Αόριστος του ρήματος arbeta (μτφ: δουλεύω):

jag arbetadeεγώ δούλεψα
du arbetadeεσύ δούλεψες
han arbetadeαυτός δούλεψε
hon arbetadeαυτή δούλεψε
den arbetadeαυτό δούλεψε (κοινά γένη)
det arbetadeαυτό δούλεψε (ουδέτερο γένος)
man arbetadeκάποιος δούλεψε
vi arbetadeεμείς δουλέψαμε
ni arbetadeεσείς δουλέψατε
de arbetadeαυτοί δούλεψαν

Παραδείγματα[επεξεργασία]

Jag arbetade igår.Εγώ δούλεψα χτες.
Det har gått ett år.Έχει περάσει ένας χρόνος
Ni ska arbeta i morgon.Εσείς θα δουλέψετε αύριο.
De gick och arbetade i parken.Αυτοί πήγαν και δούλεψαν στο πάρκο ή Αυτοί περπάτησαν και δούλεψαν στο πάρκο
De arbetade och gick i parken.Αυτοί δούλεψαν και περπάτησαν στο πάρκο.
Vi skulle ha gått dit.Έπρεπε να είχαμε πάει εκεί
Jag hade tur.Είχα τύχη.
Jag arbetar (nu).Εγώ δουλεύω (τώρα).
Jag arbetar två dagar i veckan.Εγώ δουλεύω δύο ημέρες την εβδομάδα.

Example Text[επεξεργασία]

Kalles väg till arbetet

Det var morgon. Kalle gick ut på gatan. Han skulle gå vägen till arbetet. Den här vägen hade han gått många gånger förut. "När jag har arbetat klart ska jag gå hem igen.", sa Kalle. "Fast då går jag nog en annan väg!"

Ο δρόμος του Kalle για τη δουλειά.

Ήταν πρωί. Ο Kalle μπήκε στο δρόμο. Αυτός θα περπατούσε το δρόμο για τη δουλειά. Αυτό το δρόμο τον έχει περπατήσει πολλές φορές παλαιότερα. "Όταν τελειώσω τη δουλειά, θα περπατήσω σπίτι ξανά." είπε ο Kalle. "Αλλά τότε μάλλον θα περπατήσω από άλλο δρόμο!"

Ασκήσεις[επεξεργασία]

Παρακαλώ μεταφράστε στα Ελληνικά:

1. De har gått en annan väg.

2. Erik och Lina gick ut på puben.

3. Det var många i parken.

4. Hon har varit duktig.

5. Jag arbetade förut.

Παρακαλώ μεταφράστε στα σουηδικά:

6. Per, είσαι τυχερός!

7. Αυτό έχει κι άλλο αυτοκίνητο.

8. Αυτή βγαίνει τώρα.

9. Μια φορά κι έναν καιρό η μούμια ήταν τυχερή

10. Ποια είναι η σημασία αυτού?


Απαντήσεις στις ασκήσεις.

Glossary[επεξεργασία]

annanδιαφορετικός, άλλος
den här/det härαυτό
τότε
fastαλλά (σε ομιλία)
förutπροηγουμένως
att arbeta klartνα ολοκληρώσω τη δουλειά
ett arbeteμία δουλειά
en gataένας δρόμος
(att) gåνα περπατώ
(att) gå ditνα περπατώ εκεί
(att) gå utνα εξέρχομαι
(att) gå ut påνα εισέρχομαι [σε ένα δρόμο], να πηγαίνω [στην παμπ], να σημαίνει κάτι
en gångμια φορά
(att) haνα έχω
(att) ha turνα είμαι τυχερός, να έχω τύχη
ett hemένα σπίτι
en morgonένα πρωινό
nuτώρα
mångaπολλά
nogπιθανώς, αρκετά
närπότε
en pubμια παμπ
(att) sägaνα λέω
vadτι
en vägένα δρόμος, μία διαδρομή