Βικιεπιστήμιο:Επιτροπή αναθεώρησης

Από Βικιεπιστήμιο
Πολιτικές του Βικιεπιστημίου
Έρευνα

Ερευνητικές Οδηγίες
Σκοπός της έρευνας
Επιτροπή αναθεώρησης

Τα προγράμματα πρωτότυπης έρευνας στο Βικιεπιστήμιο εισάγουν έναν κίνδυνο ότι οι ασθενικές μέθοδοι θα χρησιμοποιηθούν σε μερικά προγράμματα. Η αρχική έρευνα μπορεί να παραγάγει τα unverifiable στοιχεία και τα συμπεράσματα. Είναι επίσης δυνατό για τις νονρεσεαρθχ-σχετικές ιδέες και τις γραφές στη μεταμφίεση ως έρευνα. Όπως περιγράφεται στις ερευνητικές οδηίες η αποδεκτή πρωτότυπη έρευνα, σε Wikiversity διαμορφώνεται από τις ηθικές εκτιμήσεις και τις προφυλάξεις ενάντια στις ερευνητικές μεθόδους που οδηγούν στα ανακριβή ή πλαστογραφημένα στοιχεία. Το Wikiversity στηρίζεται στην όμοια αναθεώρηση των ερευνητικών προγραμμάτων να προσδιοριστούν και να διορθωθούν τα προβλήματα που να προκύψουν στα ερευνητικά προγράμματα. Εκτός από τη συμβατική όμοια αναθεώρηση wiki με την έκδοση webpage wiki, Wikiversity επιδιώκει επίσης να καθιερώσει ένα τυποποιημένο σύστημα για την όμοια αναθεώρηση το συμβούλιο ερευνητικής επιθεώρησης ("συμβούλιο επιθεώρησησ", για απότομα). Το συμβούλιο επιθεώρησης είναι ομάδα κοινοτικός-εγκεκριμένων συμμετεχόντων Wikiversity που επιφορτίζονται για να βοηθήσουν την κοινότητα να ελέγξει τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται στα ερευνητικά προγράμματα και να εξετάσει οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα.

Προ-έγκριση των ερευνητικών προγραμμάτων[επεξεργασία]

Οι περισσότεροι τύποι ερευνητικών προγραμμάτων Wikiversity δεν πρέπει να υποβληθούν στο συμβούλιο επιθεώρησης για την έγκριση προτού να αρχίσουν ως webpages Wikiversity. Μια πιθανή εξαίρεση είναι οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα που διευθύνεται σε Wikiversity που θα απαιτούσε κανονικά την αναθεώρηση από το καταστατική επιτροπή αναθεώρησης. Ενδεχομένως, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που εγκρίθηκε από ένα IRB σε ένα ερευνητικό όργανο τούβλο-και-κονιάματος θα μπορούσε να περιλάβει τις ερευνητικές δραστηριότητες που διευθύνθηκαν σε Wikiversity. Οποιαδήποτε τέτοιαδήποτε ηρψ-εγκεκριμένη έρευνα πρέπει να αξιολογηθεί από το συμβούλιο επιθεώρησης Wikiversity προκειμένου να σιγουρευτεί ότι η προτεινόμενη έρευνα δεν παραβιάζει την πολιτική ιδρύματος Wikimedia και δεν είναι πέρα από την εκπαιδευτική αποστολή Wikiversity.

Η αναθεώρηση των ερευνητικών μεθόδων και της πρακτικής[επεξεργασία]

Η κύρια λειτουργία του συμβουλίου επιθεώρησης είναι να βοηθήσει να καθοδηγήσει ολόκληρη την κοινότητα Wikiversity στην όμοια αναθεώρηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Είναι ιδιαίτερου ενδιαφέροντος ότι κάθε ερευνητικό πρόγραμμα εμμένει γραμμές έρευνας του Βικεπιστημίου. Το συμβούλιο επιθεώρησης βοηθά την κοινότητα να διακρίνει μεταξύ των έγκυρων ερευνητικών μεθόδων και των ψευδών ερευνητικών μεθόδων. Όταν τα προβλήματα στις ερευνητικές μεθόδους και τις πρακτικές προσδιορίζονται, οι βοήθειες συμβουλίων επιθεώρησης η κοινότητα αποκρίνονται ώστε να διορθωθούν οποιαδήποτε προβλήματα στις ερευνητικές δραστηριότητες σε Wikiversity. Από κοινού με Wikiversity sysops, τα προβληματικά ερευνητικά προγράμματα που δεν μπορούν να διορθωθούν θα ολοκληρωθούν. Σύμφωνα με την εκπαιδευτική αποστολή Wikiversity, το συμβούλιο επιθεώρησης θα βοηθήσει τους συμμετέχοντες Wikiversity να μάθουν πώς να χρησιμοποιήσει τις παραγωγικές και αξιόπιστες ερευνητικές μεθόδους.

Wiki δημοσιεύοντας[επεξεργασία]

Το Wikiversity δεν έχει ένα σύστημα για την επίσημη όμοια αναθεώρηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και των συμπερασμάτων. Το συμβούλιο επιθεώρησης "δεν εγκρίνει" τα αποτελέσματα από τα αρχικά ερευνητικά προγράμματα προτού να θεωρηθούν "δημοσιευμένου" σε Wikiversity. Όλα τα μέλη των ερευνητικών προγραμμάτων Wikiversity μπορούν να τοποθετήσουν τα ερευνητικά συμπεράσματά τους σχετικά με τα webpages wiki, αλλά τέτοια "άτυπη δημοσίευση" δεν υπονοεί οποιαδήποτε πιστοποίηση της έρευνας από το συμβούλιο επιθεώρησης ή το Wikiversity. Το συμβούλιο επιθεώρησης βοηθά μόνο την κοινότητα να σιγουρευτεί ότι τα ερευνητικά προγράμματα διευθύνονται σύμφωνα με τις ερευνητικές Wikiversity οδηγίες και τις υγιείς ερευνητικές μεθόδους. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος είναι για Wikiversity να διερευνηθεί η δυνατότητα ένα επίσημο όμοιο σύστημα αναθεώρησης για τις ερευνητικές εκθέσεις. Είναι δυνατό ότι στο μέλλον το συμβούλιο επιθεώρησης θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν τρόπο για τους εμπειρογνώμονες να διευθύνουν την επίσημη όμοια αναθεώρηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσα σε Wikiversity. Μέχρι τότε, οποιαδήποτε ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τα ερευνητικά προγράμματα σε Wikiversity πρέπει να υποβληθούν για την όμοια αναθεώρηση στα συμβατικά περιοδικά.

Διαιτητές[επεξεργασία]

Τα μέλη συμβουλίων επιθεώρησης καλούνται "διαιτητές". Οι διαιτητές είναι συμμετέχοντες Wikiversity που ορίζονται έπειτα αποδεκτός από την κοινότητα κατά τρόπο παρόμοιο στο πώς οι επιστάτες επιλέγονται.

Οι διαιτητές βοηθούν την κοινότητα:

 • βάζουν στις σελίδες των αρχικών ερευνητικών προγραμμάτων το κατάλληλο πρότυπο
 • σιγουρεύουν ότι η πρωτότυπη έρευνα ακολουθεί τις ερευνητικές οδηγίες
 • εγκρίνουν οποιεσδήποτε σχετικές με την έρευνα δραστηριότητες σε Wikiversity που είναι

μέρος μια άλλη IRB-έγκριση οργάνου που το ερευνητικό πρόγραμμα

 • σιγουρεύει ότι τα στοιχεία και ερευνητικά αποτελέσματα

που προκύπτουν από την αρχική έρευνα αρχειοθετείται σωστά και δεν χειρίζεται μετά από να ταχυδρομήσει δεδομένου ότι ένα ιστορικό αρχείο

 • προσδιορίζει και διορθώνει τις φτωχές

ερευνητικές μεθόδους ή η εργασία με τους sysops για να ολοκληρώσει τα προγράμματα που δεν μπορούν να διορθωθούν

Οι διαιτητές δεν είναι επιστάτες - δεν έχουν τα προνόμια για να εξετάσουν τις παραβιάσεις στις οδηγίες πέρα από την έκδοση των webpages wiki των ερευνητικών προγραμμάτων. Εάν ένα ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να ολοκληρωθεί, οι διαιτητές μπορούν να ζητήσουν να λάβουν οι επιστάτες μέτρα να διαγράψουν τις σελίδες ή να εμποδίσουν τους συντάκτες που αρνούνται να ακολουθήσουν τις ερευνητικές οδηγίες. Εντούτοις, μερικοί διαιτητές μπορούν επίσης να είναι επιστάτες. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο κάτοχος απολογισμού τέτοιων προνομίων πρέπει να προσδιορίσει σαφώς το ρόλο που ενεργούν έτσι ώστε δεν υπάρχει καμία πραγματική ή αντιληπτή σύγκρουση συμφερόντων.

Επιλογή των διαιτητών[επεξεργασία]

Οι διατητές επιλέγονται λόγω της προηγούμενης ιστορίας έκδοσης Wikiversity τους. Οι συντάκτες Wikiversity που έχουν τις καταδειγμένες θεματικές περιοχές πείρας ειδικά και ένα ενδιαφέρον για τη βοήθεια του κοινοτικού οργάνου ελέγχου οι μέθοδοι και οι πρακτικές των ερευνητικών προγραμμάτων θα είναι πιθανός υποψήφιος διαιτητεύουν. Οι υποψήφιοι μπορούν να μόνος-ορίσουν ή να οριστούν από κάποιο άλλο. Οι υποψήφιοι γίνονται διαιτητές μετά από την κοινοτικές συζήτηση και την έγκριση από τη συναίνεση. Τέτοιοι υποψήφιοι πρέπει να καταδείξουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ικανότητας προκειμένου να διαιτητεύσουν.

Συμπεριφορά των διαιτητών[επεξεργασία]

Το να γίνεις διαιτητής σημαίνει πρόσθετα καθήκοντα και αρμοδιότητες για την υπηρεσία της κοινότητας Wikiversity. Ειδικότερα, οι διαιτητές αναμένονται για να εφαρμόσουν την πείρα και την εμπειρία τους για να βοηθήσουν να καθοδηγήσουν την κοινότητα στην όμοια αναθεώρηση των ερευνητικών μεθόδων και των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στα ερευνητικά προγράμματα Wikiversity. Οι διαιτητές δεν απαιτούν ποτέ τη δράση βασισμένη στη "ειδική άποψή τους", μάλλον χρησιμοποιούν την πείρα τους για να βοηθήσουν να παρέχουν τις εξηγήσεις που καθοδηγούν την κοινότητα στη συναίνεση.

Δείτε επίσης[επεξεργασία]

 • Πολιτικές έρευνας
 • Σελίδες σχετικές με την έρευνα
  • Βικιεπιστήμιο:Έρευνα‎ - Πηγαία έγγραφα που αφορούν την έρευνα μέσα στο Βικιεπιστήμιο
  • Πρωτότυπη έρευνα - ανέκδοτη έρευνα πάνω σε ένα θέμα χρησιμοποιώντας βιβλιογραφική ανασκόπηση και/ή μεθόδους επιπρόσθετως με την βιβλιογραφική ανασκόπηση
  • Δευτερεύουσα έρευνα - έρευνα πάνω σε ένα θέμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης