Πράξεις με το συν-πλην άπειρο

Από Βικιεπιστήμιο

Το συν άπειρο μπορεί να διανοηθεί ως ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός, ή για την ακρίβεια ως άπειρο εκλαμβάνουμε συνήθως ένα μέγεθος που τείνει στο συν ή πλην άπειρο. Οι ιδιότητες του μεγέθους που τείνει στο συν ή πλην άπειρο με τις διάφορες πράξεις ορίζονται με βάση την κοινή λογική, όταν αυτό είναι εφικτό. Σε αυστηρή μαθηματική γλώσσα τα άπειρα μελετώνται με όρια, ενώ θεωρούνται προσεγγίσεις και όχι αριθμοί. Έτσι, ισχύουν οι εξής ιδιότητες (θ είναι ένας οποιοσδήποτε θετικός πραγματικός αριθμός):

Πρόσθεση και αφαίρεση[επεξεργασία]

  • [1]

Πολλαπλασιασμός και διαίρεση[επεξεργασία]

Ισχύει ότι:

Δυνάμη, ρίζα και λογάριθμος[επεξεργασία]

  • , όπου ν φυσικός αριθμός


0+, αν θ>1 και 0- αν 0<θ<1

  1. Από αυτές τις ιδιότητες επιβεβαιώνουν τη φιλοσοφική άποψη ότι το άπειρο είναι αμετάβλητο.